Przetargi.pl
Świadczenie usług Product Owner'a metodą Agile na rzecz OKE w Krakowie w ramach realizacji kolejnych zadań projektu POWER.02.10.00-00-0008/18-03

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-978 Kraków, Os. Szkolne
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 68 32 101,102 , fax. 12 68 32 100
 • Data zamieszczenia: 2021-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
  Os. Szkolne 37
  31-978 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 68 32 101,102, fax. 12 68 32 100
  REGON: 35162139700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oke.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa działająca na podstawie statutu nadanego Zarządzeniem nr 459 Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, utworzona na podstawie ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług Product Owner'a metodą Agile na rzecz OKE w Krakowie w ramach realizacji kolejnych zadań projektu POWER.02.10.00-00-0008/18-03
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia, analogicznie jak w zamówieniu podstawowym z 2019 r., jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu na rzecz OKE w Krakowie zadań Product Owner’a w ramach realizacji projektu partnerskiego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Oś priorytetowa (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8), Zadanie 2 - Wdrożenie i rozwój Krajowego Systemu Danych Oświatowych, udostępnienie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika_Zdający w zakresie obsługi egzaminów zewnętrznych oraz Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika_Pracownik wraz z wdrożeniem nowej funkcjonalności _ Egzaminatorzy Zamówienie podzielono na części ze względów organizacyjnych: część A od września 2021 do grudnia 2021 r. i część B realizowana przez 8 miesięcy 2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach