Przetargi.pl
Świadczenie usług pralniczych.

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 40 248 , fax. 77 40 40 250
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
  ul. Oleśnicka 4
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 77 40 40 248, fax. 77 40 40 250
  REGON: 16021646300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pralniczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych (pranie, dezynfekcja, pra-sowanie, krochmalenie i maglowanie pościeli, obrusów, ręczników, firan, zasłon, fartu-chów ochronnych, reperacja uszkodzeń oraz pakowanie, segregacja i znakowanie bielizny czystej), a także transport (w tym załadunki i wyładunki) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego - Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - przez okres 12 miesięcy. Przedmiot obejmuje odbiór bielizny brudnej przeznaczonej do prania w siedzibie Zama-wiającego i dostarczanie bielizny czystej, do siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi własnym transportem i na własny koszt, zabranej dnia poprzedniego (pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00 w systemie wahadłowym, bez pustych kursów). 2. Zestawienie bielizny: L.p. Rodzaj bielizny Ilość kg / miesięcznie Częstotliwość prania 1. Bielizna fasonowa 50 1 raz w tygodniu 2. Bielizna płaska ogólno szpitalna; poszwy, poszewki prześcieradła, podkłady, koszule operacyjne 2600 Codziennie przez 5 dni w tygodniu 3. Bielizna noworodkowa i dziecięca: kaftaniki, koszulki, śpiochy, piżamy dziecięce, pieluchy tetrowe, bety, pościel dziecięca 150 Codziennie przez 5 dni w tygodniu 4. Bielizna operacyjna: obłożenia, odzież opera-cyjna pracowników 400 Codziennie przez 5 dni w tygodniu 5. Bielizna pozostała, ręczniki, koce, firanki 150 Codziennie przez 5 dni w tygodniu 6. Odzież i bielizna pacjentów: piżamy, dresy, koszule nocne 100 Codziennie przez 5 dni w tygodniu 7. Poduszki, kołdry 20 1 raz w tygodniu (komora do de-zynfekcji) 8. Mopy 30 Codziennie przez 5 dni w tygodniu Razem miesięcznie: 3 500 Razem rocznie: 42 000 3. Transport bielizny musi się odbywać jednym samochodem przystosowanym do przewozu bielizny szpitalnej z oddzielnymi, odizolowanymi komorami na brudną i czystą bieliznę (podział na strefy - bariera higieniczna eliminująca stykanie się bielizny czystej z brudną) lub dwoma samochodami do transportu czystej i brudnej bielizny. 4. Z uwagi na specyfikę zamówienia i obowiązujące u zamawiającego procedury higieniczno-sanitarne następujące części usług: pranie i dezynfekcja muszą być wykonywane w tym samym zakładzie pralniczym. 5. Wymagania: 1) Odbiór codzienny bielizny brudnej – 5 dni w tygodniu w godz. 9:00 do 11:00. 2) Dostawa bielizny czystej 5 dni w tygodniu w godz. 9:00 do 11:00. 3) Zwrot bielizny czystej następuje w ciągu 24 godzin od odbioru bielizny brudnej, za wyjątkiem bielizny oddanej w piątek- zwrot w poniedziałek. 4) Paczki bielizną czystą muszą być pakowane w worki foliowe (koszt Wykonawcy). 5) Każda paczka musi posiadać numer, identyfikacyjny, który odpowiadać będzie zesta-wieniu zbiorczemu, niezbędnemu do przyjmowania i odbieranie przez Zamawiającego prania. 6) Bielizna czysta musi być dostarczana w pakietach z podziałem asortymentowym i od-działowym. 7) Odzież ochronna pracowników (bieliznę fasonową) należy oznakować systemem TERMOPACH bądź innym systemem trwale znakującym odzież wg kodu: - szpital, - oddział, - imię i nazwisko użytkownika lub inne oznakowanie określające użytkownika. 8) Odzież ochronna pracowników (bieliznę fasonową) musi być dostarczana na wiesza-kach a następnie w workach foliowych. 9) Dostawa i odbiór bielizny szpitalnej i innych asortymentów odbywać się będzie zgod-nie z wymaganiami sanitarno- epidemiologicznymi. 10) Proces prania przeprowadzony zgodnie z wymaganiami higieniczno- sanitarnymi. 11) Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji niniejszego zamówienia do bezwzględ-nego przestrzegania reżimu higieniczno- sanitarnego i epidemiologicznego, przepisów bhp i p.poż i innych określonych odrębnymi przepisami. 12) Pralnia musi być wyposażona w pomieszczenie śluzy do dezynfekcji kontenerów transportowych. 13) W celu potwierdzenia stanu faktycznego ze złożoną ofertą Zamawiający, zastrzega sobie prawo do wizytacji w pralni Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed rozstrzygnięciem postępowania. 14) Odbiór bielizny brudnej i zwrot bielizny czystej odbywał się będzie w obecności osób upoważnionych z obu stron, za potwierdzeniem na drukach zdawczo- odbiorczych. Druki będzie na bieżąco dostarczał będzie wykonawca. 15) W razie stwierdzenia wad wykonanej usługi (ilość, jakość- wady prasowania, kroch-malenia, niedopranie) których nie można było stwierdzić w momencie jej odbioru, Zamawiający zgłosi w sposób udokumentowany w ciągu 3 dni roboczych oraz odde-leguje swojego pracownika w celu uzasadnienia reklamacji. 16) Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszeni. 17) W przypadku awarii pralni Wykonawca zapewnia usługę w pralni zastępczej, która również spełnia wszystkie wymagania SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przeszkolonym i wykwalifikowanym personelem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, gwarantującym wykonywanie usług z należytą starannością. 7. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 98310000-9 (Usługi prania i czyszczenia na sucho) Dodatkowe kody CPV: 98311000-6 (Usługi odbierania prania) 98315000-4 (Usługi prasowania) 60000000-8 (Usługi transportowe z wyłączeniem transportu odpadów) 8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nale-żyte wykonanie tego zamówienia. 12. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwy-konawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez któ-rą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmio-tem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 13. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące czynności w zakresie wykonywania usług, na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonywa-nie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 usta-wy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zmia-nami). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami. 14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale pod-wykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamó-wienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 16. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-wie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na po-czet wykonania zamówienia. 17. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-nych w SIWZ i ofercie. 18. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, teren działania Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Staro-stwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją „Wadium – nr sprawy: IZM.I.272.5.2020.MA.”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, posiada uprawnienia do świadczenia usług dla jednostek służby zdrowia, potwierdzone odpowiednimi zezwoleniami i opiniami instytucji sanitarnych oraz posiada odpo-wiednie zezwolenia i opinie instytucji sanitarnych dotyczące środków transportu i urządzeń, przystosowanych do transportu dla jednostek służby zdrowia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. 5. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego*. UWAGA: 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty. 2. Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty musi być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwier-dzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w po-stępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadcze-nie o którym mowa wyżej w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegają-cych się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonaw-com, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej w pkt. 2. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 2, oświad-czenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich zło-żenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy pod-legała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub eko-nomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W tym przypadku, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 2 SIWZ, dotyczące tego podmiotu. 7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wymagane od Wykonawców, którzy złożyli oferty, po otwarciu ofert 1. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiają-cemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zmianami) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. UWAGA: Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od za-mieszczenia na stronie www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wyko-nawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jed-ną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia. 7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwy-żej oceniona: Nie dotyczy. UWAGA: 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktual-nych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3. SIWZ. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 4-6 SIWZ. 4. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Za-mawiającego wymagania zostały spełnione. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do prze-prowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błę-dy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.4. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada następujące dokumenty: 1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 4 SIWZ składa dokument lub doku-menty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwier-dzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty po-winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 2 i 3 SIWZ składa dokument lub do-kumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, po-twierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w spra-wie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szcze-gólności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświad-czenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospo-darczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.5. Forma dokumentów i oświadczeń 1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126 z późn. zmianami) dokumenty na-leży złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Zgodnie z § 14 ust. 2b obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami) dokumenty lub oświadczenia, mogą być składane za pośrednictwem operatora pocztowe-go w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 3. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Pełnomocnictwo, zgodnie z § 99 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywil-ny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zmianami) w związku z art. 82 ust. 2 i 14 ustawy, musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy zo-bowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo dla podmiotów wystę-pujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie z pkt. 7.5 ppkt. 8 SIWZ. 10. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązu-ją następujące zasady składania dokumentów: 1) oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 7.1 SIWZ powinny zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów za-wartych w SIWZ), 2) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzie-lenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenie o którym mowa wyżej w pkt. 7.1.2, 3) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzie-lenie zamówienia musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt 7.2 oraz 7.3 SIWZ, 4) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie za-mówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie, 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zosta-nie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w spra-wie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współ-pracę tych Wykonawców, 11.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach