Przetargi.pl
Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola przy ul. 1 maja 6 w Branicach oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”

Gmina Branice ogłasza przetarg

 • Adres: 48-140 Branice, Słowackiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774868192 , fax. 774868230
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Branice
  Słowackiego 3
  48-140 Branice, woj. opolskie
  tel. 774868192, fax. 774868230
  REGON: 53141285200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.branice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola przy ul. 1 maja 6 w Branicach oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku, remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przebudowa i rozbudowa części wewnętrznej instalacji gazu w budynku przedszkola w miejscowości Branice przy ul. 1 Maja 6, na działce nr 147/1 w Branicach. Powyższe prace związane są z remontem elewacji i dociepleniem obiektu. Prace obejmować będą także remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz montaż nowego kotła zasilanego paliwem gazowym. W ramach powyższych prac przewiduje się następujący zakres robót do wykonania: - skucie tynku, - demontaż rynien i rur spustowych, - demontaż pokrycia dachowego z elementami występującymi na dachu, - skucie opaski betonowej wokół budynku wraz z wylewką betonową od strony południowej, oraz podestu betonowego od strony północnej, - wymiana okien piwnicznych i na strychu, - wymiana skrzynki gazowej, - wykonanie izolacji w systemie ETICS, - docieplenie styropapą o grubości 20 cm (λ =0,040) stropodachu nad wejściem do przybudówki oraz przybudówki granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm, - docieplenie poddasza przy pomocy wełny mineralnej gr 20 cm (λ =0,035), - nałożenie tynku silikonowego oraz tynku imitującego drewno, - wymiana pokrycia dachowego na blachę na rąbek stojący wraz z wymianą wyłazów oraz montażem nowych ław i płotków przeciwśniegowych, - wymiana parapetów na wykonane z blachy powlekanej grubości 0,7mm, malowane w kolorze RAL 7024, - wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024, - montaż instalacji odgromowej, - wymiana kratek stropodachu, - wymiana drzwi zewnętrznych od strony północnej i wschodniej, na aluminiowe, ocieplone w kolorze szarym, bez przeszklenia, - remont schodka zewnętrznego przy wejściu do przybudówki, od strony wschodniej (stopnień wykonać z granitu płomieniowanego, a podstopnicę z granitu szlifowanego o grubości 2 cm), - remont schodów zewnętrznych przy wejściu do części kuchennej, od strony północnej, poprzez skucie istniejących płytek i obłożenie ich płytami z granitu o grubości 3 cm (stopnie wykonać z granitu płomieniowanego, a podstopnice z granitu szlifowanego o grubości 2 cm), remont murka przy schodach zewnętrznych w wymianą balustrad na nowe wykonane ze stali w kolorze szarym, montaż nowego zadaszenia za szkła, - wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, na aluminiowe, ocieplone w kolorze szarym (dopuszcza się drzwi z przeszkleniem) oraz remont schodka zewnętrznego (stopnień wykonać z granitu płomieniowanego, a podstopnicę z granitu szlifowanego o grubości 2 cm) oraz wykonanie zadaszenia ze szkła nad wejściem głównym, - remont schodów wewnętrznych wraz z ich zabudową od dołu materiałem ognioodpornym (o klasie nie mniejszej niż EI 30) oraz wymiana drewnianej ścianki przy schodach na parterze i zastąpienie jej ścianką z płyt gipsowo – kartonowych (o odporności ogniowej nie mniejszej niż EI60), - wykonanie opaski wokół budynku (w części) wraz z wylewką betonową od strony południowej oraz podestu od strony północnej na wykonane z kostki betonowej zakończonej oberżami, - przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z wymianą kotła na zasilany gazem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o/Branice nr: 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310, 836 i 1572). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych Wykonawców; Z treści gwarancji wadialnej winno wynikać, że zabezpiecza ona ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, gdyż dla ważności wadium wnoszonego przez konsorcjum konieczne jest wpisanie w treść gwarancji każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania, wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. w Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ) może złożyć oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach