Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE ogłasza przetarg

 • Adres: 49-301 Brzeg, ul. Sergiusza Mossora 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 4446575
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
  ul. Sergiusza Mossora 1
  49-301 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 4446575
  REGON: 000313437
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług pralniczych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu polegających na praniu i dezynfekcji: bielizny ogólnoszpitalnej, bielizny operacyjnej, bielizny noworodkowej, bielizny dziecięcej, odzieży ochronnej i roboczej, kołder i poduszek, koców, materaców, mopów.Przewidywana wielkość miesięczna usługi pralniczej kształtuje się na poziomie ok. 6 600 kg +/- 15%Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania: https://e-ProPublico.pl/. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym -O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalności gospodarczą lub zawodową, którzy są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów -Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada dokument (pozytywną opinię sanitarną) właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego, potwierdzający że Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenie usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa -Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 800 000,00 PLN.Zdolność techniczna lub zawodowa4.Zdolność techniczna lub zawodowa -a)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług pralniczych wraz z czyszczeniem i transportem o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia;b)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej poniższym sprzętem, który będzie wykorzystywany do realizacji przedmiotu zamówienia:- oddzielne pralnice tunelowe zakończone wirówką do prania wodnego dla bielizny (w tym operacyjnej),- oddzielne pralnice tunelowe zakończone prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej,- agregat do czyszczenia chemicznego dla bielizny i odzieży, która ze względu na skład surowcowy nie może być prana wodnie, przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii z zastosowaniem rozpuszczalników nie zawierających halogenów,- minimum 1 komora ozonowa do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, pasów do KTG i innego asortymentu, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie,- komora do dezynfekcji materacy, wyposażona w system monitoringu, rejestracji i wydruku parametrów procesu dezynfekcji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach