Przetargi.pl
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku, obejmujące wybraną sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty: Wytyczne organizacji i przeprowadzenia pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne oraz wzory umów. Pomiary będą realizowane w 2020 roku, w terminach określonych w punkcie 1.4 Wytycznych organizacji i przeprowadzenia pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola, na odcinkach dróg określonych w załączniku nr 1 ( dla zadania nr 1) i nr 2 ( dla zadania nr 2) do Wytycznych. Zadanie zostało podzielone na dwie części: CZĘŚĆ 1 - ZADANIE 1 Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku, w zakresie wykonania pomiarów ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich miasta Opola CZĘŚĆ 2 - ZADANIE 2 Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku, w zakresie wykonania pomiarów ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Opola Warunki wykonania przedmiotu umowy: 1. Wykonawca pomiarów zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacjami przetargowymi oraz wszelkimi zawartymi w niej wytycznymi i terminami. 2. Wykonawca odpowiada za oznakowanie stanowisk postojowych. 3. Wykonawca odpowiada za terminowe wykonanie pomiaru. 4. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pomiaru w terenie niezależnie od mogących wystąpić utrudnień zewnętrznych – choroba osoby wykonującej pomiar, awaria środków dowożących, itp. poprzez zorganizowanie zastępczego zespołu pomiarowego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji w terenie obejmującej lokalizację stanowisk pomiarowych co najmniej tydzień przed terminem pierwszego pomiaru. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelne przeprowadzenie pomiarów ruchu w ściśle określonych lokalizacjach i terminach zgodnie z SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o problemach i zdarzeniach zaobserwowanych w dniu prowadzenia pomiarów, celem podejmowania działań korygujących lub podjęcia decyzji o przerwaniu pomiaru. 8. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego przekazywania po każdym pomiarze dokumentów pomiarowych. 9. Wykonawca pokrywa wszelkie wydatki związane z wykonaniem pomiarów m. in.: koszty zabezpieczenia pomieszczeń, koszty osobowe osób wykonujących pomiar, koszty materiałów do przeprowadzania pomiarów oraz wszelkie inne koszty, które niezbędne są do prawidłowego wykonania umowy. 10. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia obsady obserwatorów w danym punkcie pomiarowym lub ilości pomiarów na danym odcinku pomiarowym z uwagi na zmianę zakładanego ruchu w danym punkcie pomiarowym. Zmiana jest zależna od decyzji Zamawiającego i może być dokonana na uzasadniony wniosek Wykonawcy pomiarów. Informacja o powyższych sytuacjach zostanie przekazana Wykonawcy najszybciej jak to możliwe, nie później niż 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem pomiaru. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji punktów pomiarowych wykazanych w Wytycznych oraz terminów wykonywania pomiarów w wybranych punktach pomiarowych. 12. W przypadku konieczności powtórzenia lub wykonania nowego pomiaru z winy Wykonawcy, będzie on wykonywany na koszt Wykonawcy, który ponadto pokryje wynikające z tego tytułu straty Zamawiającego. 13. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób wykonujących pomiar. 14. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich. Uwagi dodatkowe: 1) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019 poz. 1124, t.j. z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w ww. ustawie. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r, poz. 1040, t.j. z późn. zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności polegające na zliczaniu pojazdów i wpisywaniu wyników do formularza pomiarów zgodnie z SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712710-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część 1 - 2 000,00 zł Część 2 - 2 000,00 zł 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być złożona w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, a ponadto winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać w treści następujące elementy: a) oznaczenie dającego zlecenie i Wykonawcy, za którego działanie bądź zaniechanie gwarant odpowiada oraz wskazanie jego siedziby, b) oznaczenie beneficjenta gwarancji - jako beneficjenta gwarancji należy wskazać: Miasto Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, dalej w treści zwany „Beneficjentem”, c) oznaczenie gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie jego siedziby, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia na rzecz Beneficjenta kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta i w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub, że: - Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; h) W przypadku, gdy gwarancja wadialna zabezpiecza ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji powinno wyraźnie wynikać, iż odpowiedzialność gwaranta obejmuje działania bądź zaniechania każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 u.p.z.p., oraz wszystkich łącznie, i) Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa. 3) Postanowienia Rozdziału 12 pkt 2 ppkt 2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w Rozdziale 12 pkt 2 ppkt 1 lit. b i e. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Firmowa 1 45-594 Opole Bank Millenium S.A. Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 1551 6019 2) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany może wnieść je w formie papierowej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonej odrębnej paczce (zawierającej zestaw np. .pdf oraz plik generowany przez narzędzie służące do składania podpisu elektronicznego), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 u.p.z.p. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy data wpływu na rachunek zamawiającego – uznanie rachunku nastąpi przed upływem terminu składnia ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę ma charakter informacyjny, nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w u.p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach wskazanych w u.p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach