Przetargi.pl
Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413 , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2021-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku, obejmujące wybraną sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty: Wytyczne organizacji i przeprowadzenia pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne oraz wzory umów. Pomiary będą realizowane w 2020 roku, w terminach określonych w punkcie 1.4 Wytycznych organizacji i przeprowadzenia pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola, na odcinkach dróg określonych w załączniku nr 1 ( dla zadania nr 1) i nr 2 ( dla zadania nr 2) do Wytycznych. Zadanie zostało podzielone na dwie części: CZĘŚĆ 1 - ZADANIE 1 Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku, w zakresie wykonania pomiarów ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich miasta Opola CZĘŚĆ 2 - ZADANIE 2 Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku, w zakresie wykonania pomiarów ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Opola
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712710-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach