Przetargi.pl
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 451 NA ODCINKU WILKÓW–NAMYSŁÓW”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2021-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdwopole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 451 NA ODCINKU WILKÓW–NAMYSŁÓW”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków–Namysłów” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 451 wraz z budową ciągów komunikacji pieszo-rowerowej, przebudową obiektów inżynierskich i budową odwodnienia pasa drogowego na odcinku Wilków – Namysłów wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla odcinka granica województwa - Namysłów. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) prace geodezyjne: – opracowanie mapy do celów projektowych, – wykonanie podziału działek, – stabilizacja granic pasa drogowego, b) prace projektowe: – opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlano-architektonicznego i projektu technicznego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), – opracowanie projektu wykonawczego, – sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, – sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ), – opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, – opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), – wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla odcinka granica województwa–Namysłów, – opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, – wykonanie badań gruntu – odwierty (według wykazu parametrów wykonania odwiertów geologicznych), – przeprowadzenie badania nośności nawierzchni metodą ugięć, – wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu, – sporządzenie materiałów do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej ze środków Unii Europejskiej, – inne elementy niezbędne do realizacji zadania. c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków–Namysłów, d) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektującą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach