Przetargi.pl
Dostawa paliw.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego ogłasza przetarg

 • Adres: Opole, ul. Mickiewicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 413 639 , fax. 774 413 645
 • Data zamieszczenia: 2021-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
  ul. Mickiewicza 42404 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 413 639, fax. 774 413 645
  REGON: 29244500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw płynnych, tj. benzyny o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 oraz oleju napędowego do silników diesla całodobowo we wszystkie dni tygodnia do pojazdów Zamawiającego w sieci stacji paliw na obszarze działania OCRM obejmujący zasięgiem działania obszar Polski. 2. Ilość paliw jaką Zamawiający zamierza kupić a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać w okresie trwania umowy wynosi: a. olej napędowy odpowiedni do pory roku w ilości – ON: 190000 L, b. benzyna bezołowiowa - PB95: 2000 L, 3. Podane ilości stanowią wielkości maksymalne, które mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający może wykorzystać większą ilość jednego rodzaju paliwa kosztem zmniejszenia ilości drugiego. Korekty ilościowe nie mogą spowodować zwiększenia określonej w umowie wartości brutto zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134220-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach