Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Jana Pawła II

Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 169 950 , fax. 774 169 952
 • Data zamieszczenia: 2021-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu
  ul. Robotnicza 12
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774 169 950, fax. 774 169 952
  REGON: 53051784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Jana Pawła II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa: dokumentacja techniczna składająca się z: wielobranżowego projektu wykonawczego pn.: „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu”, projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę i przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót w pasie drogowym DK39 oraz z uzgodnieniami, warunkami, umowami i porozumieniami branżowymi, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji pomocniczej, którą stanowi wielobranżowy przedmiar robót budowlanych Zakres robót budowlanych zamówienia obejmuje: a) przebudowę skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Piastowską na skrzyżowanie typu rondo, b) przebudowę pasa drogowego ulicy Jana Pawła II w zakresie jezdni z wydzieleniem pasów ruchu dla rowerów, chodników, wjazdów, zatoki postojowej, drogi dla rowerów i terenów zielonych, c) przebudowę drogi dla rowerów i chodnika w obrębie działki nr 513 obręb Brzeg-Centrum, d) przebudowę przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez ul. Armii Krajowej w obrębie pasa drogowego drogi krajowej DK39, e) przebudowę skrzyżowań z ulicami: Wydarzeń Brzeskich 1966r., Popiełuszki i Głowackiego, f) przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami, g) przebudowę i demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego, h) budowę nowego oświetlenia ulicznego, i) przebudowę i zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN i nN j) przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, k) budowę kanału technologicznego dla potrzeb sieci monitoringu miejskiego i sieci internetowej, l) usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych w obrębie przebudowywanej drogi gminnej, m) dostawę i montaż elementów małej architektury, n) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przebudowywanej drogi, o) wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją, p) renowację istniejących studzienek na kanalizacji ogólnospławnej, do których podłączona zostanie budowana sieć kanalizacji odwadniającej dla przebudowywanej drogi, q) wykonanie robót rozbiórkowych z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych, r) wykonanie zabezpieczeń istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej zlokalizowanej na terenie objętym przedmiotowym zadaniem, s) wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych, Ponadto w trakcie realizacji zadania konieczne będzie opracowanie przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem przez Komisję ds. organizacji ruchu drogowego przy Starostwie Powiatowym w Brzegu i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, zlecenia na koszt Wykonawcy koniecznych nadzorów przy robotach wykonywanych przy sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, cieplnych, teletechnicznych i internetowych, spełnienie wszystkich obowiązków formalnych nałożonych na Zamawiającego a wynikających z uzgodnień, warunków, umów, porozumień itp., wykonanie koniecznych badań, sprawdzeń, i pomiarów odbiorowych oraz kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej dla wykonanego zakresu robót budowlanych, a także sporządzenie zgodnie z umową i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z warunkami umownymi i obowiązującymi przepisami. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, warunków technicznych branżowych, uzgodnień branżowych, umów i porozumień branżowych jak również inne tj. w szczególności koszty zakupu niezbędnych wyrobów budowlanych, koszty związane z obsługą geodezyjną budowy, koszty związane z próbami, badaniami i odbiorami technicznymi potwierdzonymi stosownymi protokołami, koszty sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami i zestawieniami materiałowymi, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu w okresie budowy wraz z jego zatwierdzeniem i projektu organizacji placu budowy wraz z ich wprowadzeniem oraz późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia budowy, wykonania doprowadzenia mediów na czas budowy (woda, energia elektryczna) oraz koszty ich zużycia, koszty związane z odbiorami, badaniami i sprawdzeniami wykonanych robót, koszty wywozu i składowania odpadów pochodzących z rozbiórki i demontażu, koszty włączeń infrastruktury technicznej na czas jej przebudowy lub w trakcie wykonywania prac w jej pobliżu, koszty zabezpieczenia i naprawy urządzeń z tytułu awarii związanej z wykonywanymi robotami budowlanymi itp., koszty nadzorów branżowych sprawowanych przez właścicieli sieci infrastruktury technicznej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, cieplnej, gazowej i teletechnicznej, koszty ubezpieczenia budowy, koszty wprowadzenia stałej organizacji ruchu, itp. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności spełniają warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r. poz.215 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.1333). Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty, czy wyroby „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach