Przetargi.pl
Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Wołczyn

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 46-250 Wołczyn, Dworcowa 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774188340
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wołczyn
  Dworcowa 1
  46-250 Wołczyn, woj. opolskie
  tel. 774188340
  REGON: 531413030
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Wołczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1. Remont drogi w Rożnowie.Zakres przedmiotowy zadania obejmuje min.:− Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego –1437,50m2;− Roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku –310,17m3;− Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm – 333,90 m2;− Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 7cm – 1598,90 m2;− Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm – 1534,37 m2;− Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm – 1554,30 m2.Zadanie nr 2. Przebudowa drogi w Wierzbicy GórnejZakres przedmiotowy zadania obejmuje min.:− Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych - 1892,40m2;− Roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku –519,47m3;− Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm – 1925,35m2;− Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 7cm – 1925,35 m2;− Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6cm – 1886,58 m2;− Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm – 1993,80 m2;− Wykonanie chodnika i zjazdów z betonowej kostki brukowej – 238,10 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach