Przetargi.pl
Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w formie e-learningu, obejmującego temat „Własna firma – prowadzenie działalności gospodarczej”

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska 25C
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 16 701 , fax. 77 44 16 702
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
  ul. Głogowska 25C
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 16 701, fax. 77 44 16 702
  REGON: 531655508
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w formie e-learningu, obejmującego temat „Własna firma – prowadzenie działalności gospodarczej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, która obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w formie e-learningu dla uczestników VI naboru do projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu, realizowanego przez Województwo Opolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, obejmującego temat „Własna firma – prowadzenie działalności gospodarczej”. Szkolenie odbędzie się w formie samokształcenia wspomaganego materiałami szkoleniowymi, konsultacjami e-mailowymi oraz telefonicznymi.Szkolenie ma umożliwić uczestnikom projektu uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzenia biznesplanu. Szczegółowy opis sposobu realizacji szkolenia przez Wykonawcę oraz zakres merytoryczny szkolenia opisany jest w § 2 i § 3 projektowanych postanowień umowy będących załącznikiem nr 9 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach