Przetargi.pl
D/54/2022 Zakup aparatury i mebli laboratoryjnych niezbędnych do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO (...)

UNIWERSYTET OPOLSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 45-040 Opole, Plac Mikołaja Kopernika 11
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET OPOLSKI
  Plac Mikołaja Kopernika 11
  45-040 Opole, woj. opolskie
  REGON: 000001382
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  D/54/2022 Zakup aparatury i mebli laboratoryjnych niezbędnych do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO (...)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ NR 1, pn.: Zakup chłodziarki laboratoryjnej – 7 szt.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej: załącznik nr 1-1 do SWZ.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń; wraz z jego zamontowaniem i zainstalowaniem oraz wdrożeniem do eksploatacji, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2022 r. nie wcześniej niż od dnia 01.12.2022 r.CZĘŚĆ NR 2, pn.: Zakup szafy chłodniczej – 1 szt.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej: załącznik nr 1-2 do SWZ.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń; wraz z jego zamontowaniem i zainstalowaniem oraz wdrożeniem do eksploatacji, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2022 r. nie wcześniej niż od dnia 01.12.2022 r.CZĘŚĆ NR 3, pn.: Zakup zamrażarki szufladowej – 2 szt.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej: załącznik nr 1-3 do SWZ.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń; wraz z jego zamontowaniem i zainstalowaniem oraz wdrożeniem do eksploatacji, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2022 r. nie wcześniej niż od dnia 01.12.2022 r.CZĘŚĆ NR 4, pn.: Zakup chłodziarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza - 1 szt.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej: załącznik nr 1-4 do SWZ.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń; wraz z jego zamontowaniem i zainstalowaniem oraz wdrożeniem do eksploatacji, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2022 r. nie wcześniej niż od dnia 01.12.2022 r.CZĘŚĆ NR 5, pn.: Zakup chłodziarki laboratoryjnej - 1 szt.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej: załącznik nr 1-5 do SWZ.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń; wraz z jego zamontowaniem i zainstalowaniem oraz wdrożeniem do eksploatacji, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2022 r. nie wcześniej niż od dnia 01.12.2022 r.CZĘŚĆ NR 6, pn.: Zakup szafy termostatycznej – 1 szt.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej: załącznik nr 1-6 do SWZ.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń; wraz z jego zamontowaniem i zainstalowaniem oraz wdrożeniem do eksploatacji, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2022 r. nie wcześniej niż od dnia 01.12.2022 r.CZĘŚĆ NR 7, pn.: Zakup szafy suszarniczej – 1szt.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej: załącznik nr 1-7 do SWZ.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń; wraz z jego zamontowaniem i zainstalowaniem oraz wdrożeniem do eksploatacji, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2022 r. nie wcześniej niż od dnia 01.12.2022 r.CZĘŚĆ NR 8, pn.: Zakup kamery termowizyjnej – 1 szt.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej: załącznik nr 1-8 do SWZ.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń; wraz z jego zamontowaniem i zainstalowaniem oraz wdrożeniem do eksploatacji, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2022 r. nie wcześniej niż od dnia 01.12.2022 r.CZĘŚĆ NR 9, pn.: Zakup zmywarki laboratoryjnej - 2 szt.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej: załącznik nr 1-9 do SWZ.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń; wraz z jego zamontowaniem i zainstalowaniem oraz wdrożeniem do eksploatacji, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2022 r. nie wcześniej niż od dnia 01.12.2022 r.CZĘŚĆ NR 10, pn.: Zakup regału hodowlanego dostosowanego dla potrzeb hodowli roślin.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej: załącznik nr 1-10 do SWZ.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia kompletnego i zmontowanego (dopuszcza się montaż na miejscu) przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń; wraz z jego zamontowaniem i zainstalowaniem oraz wdrożeniem do eksploatacji, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2022 r. nie wcześniej niż od dnia 01.12.2022 r.4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 3 jest terminem maksymalnym na realizację przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do części nr 10 Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia; pkt. 19.2.5 SWZ stosuje się.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach