Przetargi.pl
Budowa skweru "Zielone Błonia osiedla Północ" z obiektami małej architektury i oświetleniem solarnym na terenie miejskim w Kluczborku

Gmina Kluczbork ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, Katowicka 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kluczbork
  Katowicka 1
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  REGON: 531413001
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa skweru "Zielone Błonia osiedla Północ" z obiektami małej architektury i oświetleniem solarnym na terenie miejskim w Kluczborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: Budowa skweru „Zielone Błonia osiedla Północ” z obiektami małej architektury i oświetleniem solarnym na terenie miejskim w Kluczborku.2. Przedmiot zamówienia obejmuje Budowę skweru „Zielone Błonia osiedla Północ” z obiektami małej architektury i oświetleniem solarnym na terenie miejskim w Kluczborku. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia i stanowiącymi załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji.3. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 60 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.4. Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w dokumentacji projektowej przedmiarach robót oraz w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 8. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wykonujących roboty budowlane wchodzące w zakres budowy skweru „Zielone Błonia osiedla Północ” z obiektami małej architektury i oświetleniem solarnym na terenie miejskim w Kluczborku (tj. czynności w zakresie: wykonania sieci drenarskiej, wyznaczenia kształtu alejek, wykonania nasadzeń drzew, wykonania korytowania pod alejki, ustabilizowania podłoża gruntowego, montażu obiektów małej architektury i lamp fotowoltaicznych, ułożenia geowłókniny, ułożenia warstwy piaskowej, montażu obrzeży betonowych i wykonaniu podbudowy z kamienia oraz wykonaniu nawierzchni mineralnej). W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Wymaganie to nie dotyczy w szczególności projektantów, kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów na budowę, geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie). Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia przekazania placu budowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia po przekazaniu placu budowy przedłożył Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy.9. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu77211600-8 Sadzenie drzew31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw14212400-4 Gleby45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni10. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców. 11. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 7 i 8 wzoru umowy stanowiącego integralną część Specyfikacji tj. załącznik nr 7.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach