Przetargi.pl
Świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS w Sosnowcu oraz Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej i Jaworznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2695012 do 15 , fax. 032 2662084
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec
  ul. Partyzantów 1 1
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2695012 do 15, fax. 032 2662084
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS w Sosnowcu oraz Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej i Jaworznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS w Sosnowcu oraz Inspektoratów ZUS w Dąbrowie Górniczej i Jaworznie. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: a. świadczenia usług medycznych przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996r., Nr 69, poz. 332 ze zm.), b. realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.), c. wykonywania obowiązków określonych w art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., nr 127, poz. 721 ze zm.), d. wykonywania badań psychotechnicznych kierowców na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2 poz. 15 ze zm.). e. wykonywania badań wynikających z zakresu określonego w § 21 Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników ZUS, tj.: - badań mammograficznych dla kobiet, - badań PSA dla mężczyzn, f. udział w pracach komisji bhp i wizytacja stanowisk pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach