Przetargi.pl
Udzielanie świadczeń medycyny pracy. Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2014-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielanie świadczeń medycyny pracy. Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie: badań wstępnych okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: Saturn, Sosnowiec, Paryż, Grodziec, Porąbka- Klimontów, Niwka - Modrzejów, Katowice, Kleofas, Siemianowice, Jan Kanty, Dębieńsko. Część II: Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie: badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: Pstrowski, Szombierki, Powstańców Śląskich - Bytom I, Gliwice. Część III: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: Saturn, Sosnowiec, Paryż, Grodziec, Porąbka- Klimontów, Niwka - Modrzejów, Katowice, Kleofas, Siemianowice, Jan Kanty. Część IV: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: Pstrowski, Szombierki, Powstańców Śląskich - Bytom I, Gliwice. Część V: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowni Dębieńsko. Część VI: Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej, Zakładu Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji. Część VII: Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i badań osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz pracowników Oddziału w Bytomiu Zakład Administracja Zasobów Mieszkaniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: dla Części I: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) dla Części II: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) dla Części III: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) dla Części IV: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) dla Części V: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) dla Części VI: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) dla Części VII: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach