Przetargi.pl
Usługa przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2015-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia.
  2) Usługa świadczona będzie na terenie miasta Sosnowca. Ilość świadczonych usług przewidywana w okresie obowiązywania umowy odnosi się do 60 osób. Ilość ta może ulec zmniejszeniu bez wpływu na wartość umowy i ceny jednostkowe badań, podane przez Wykonawcę w ofercie, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
  3) Badania i konsultacje objęte przedmiotem zamówienia:
  - badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia - konsultacja laryngologiczna, - konsultacja neurologiczna, - konsultacja kardiologiczna, - pobranie materiału do badania, - badanie audiometryczne, - badanie spirometryczne wraz z opisem, - wykonanie badania EKG, - wykonanie zdjęcia klatki piersiowej (duże zdjęcie PA) z opisem, - wykonanie badania morfologicznego krwi, - wykonanie rozmazu krwi, - wykonanie badania ogólnego moczu, - wykonanie badania OB, - inne niż wymienione powyżej badania i konsultacje niezbędne do wydania orzeczenia, wykonywane w placówce Wykonawcy oraz poza tą placówką.
  4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rabat od cen z cennika Wykonawcy, na inne niż określone w ofercie Wykonawcy badania wykonywane w placówce Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia/uslugi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach