Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej z analizą stateczności zbocza osuwiska w Szczyrku Dunacie

Urząd Miejski w Szczyrku ogłasza przetarg

 • Adres: 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8295026 , fax. 033 8178763
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Szczyrku
  ul. Beskidzka 4 4
  43-370 Szczyrk, woj. śląskie
  tel. 033 8295026, fax. 033 8178763
  REGON: 00052528600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczyrk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej z analizą stateczności zbocza osuwiska w Szczyrku Dunacie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej z analizą stateczności zbocza osuwiska w Szczyrku Dunacie oraz założenie monitoringu powierzchniowego i wgłębnego osuwiska. Opis stanu istniejącego Według Karty dokumentacyjnej osuwiska numer ewidencyjny 24 02 011, numer roboczy osuwiska 1, strefa osuwiskowa osuwisko występuje w obrębie północnego, dolnego stoku góry Skrzyczne w obrębie dzielnicy Szczyrk Dunacie. Osuwisko jest jedną z części systemu kilku połączonych osuwisk, rozpościerających się w kierunku zachodnim od części dokumentowanego osuwiska. Jest to osuwisko stare, jego początki aktywności związane są prawdopodobnie z późnym holocenem. Powierzchnia osuwiska wynosi ok. 8 ha, szerokość 280 m, długość 340 m. Osuwisko początkowo nieaktywne uległo odnowieniu uaktywnieniu w okresie ostatnich 3, 4 lat, kiedy to zaobserwowano nagły wzrost nawodnienia tego ternu przejawiający się licznymi wysiękami wodnymi, źródliskami oraz pojawieniem się wilgoci w budynkach i ich bezpośrednim sąsiedztwie. Osuwisko posiada wykształcone 3,4 skarpy osuwiskowe główna i wtórne, jęzor osuwiskowy, który stanowi równocześnie stromy, wysoki brzeg potoku Dunacie, oraz liczne zbiorniki wodne wykształcone w postaci bezodpływowych zagłębień i niecek porośniętych roślinnością wodnolubną. Teren osuwiska stanowi stok częściowo zabudowany budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi i rekreacyjnymi. Powierzchnia poślizgu osuwiska jak wynika z opracowanej Karty dokumentacyjnej, może przebiegać na głębokości ok. 20 m ppt. Przemieszczeniu uległa warstwa deluwiów stokowych oraz wietrzelin. Wpływ na rozwój i aktywność osuwiska miały infiltrujące wody opadowe. Aktywność osuwiska może zmieniać się w zależności od warunków atmosferycznych oraz zawodnienia gruntów. Przyczynę powstania osuwiska wg wstępnych ustaleń oraz materiałów archiwalnych Karta dokumentacyjna osuwiska należy łączyć głównie z naturalnymi warunkami panującymi na przedmiotowym terenie stoku tj.: budową geologiczną zaburzenia fałdowe, uskoki poprzeczne, występowanie łupków podatnych na działanie wody, okresowym intensywnym nawodnieniem gruntów podłoża, powodującym znaczne osłabienie parametrów wytrzymałościowych gruntu. 2. Cel i zakres dokumentacji geologiczno inżynierskiej z analizą stateczności. Celem niniejszych prac jest wykonanie badań geologiczno inżynierskich dla określenia budowy geologicznej, przyczyn powstania osuwiska, rozpoznania miąższości koluwiów wraz z rozpoznaniem przebiegu powierzchni poślizgu. Poprzez ustalenie warunków geologiczno inżynierskich, hydrogeologicznych zostanie określony stan podłoża gruntowego stoku. Interpretacja wyników robót geologicznych m.in. pozwoli na określenie minimalnego zakresu robót budowlanych dla ewentualnego wykonania stabilizacji terenu występującego tu osuwiska. Ponadto w trakcie realizacji prac objętych Projektem, zostanie wykonany system monitoringu w skład którego wchodzić będzie inklinometr i piezometr, oraz powierzchniowe repery sieci geodezyjnej. System monitoringu będzie służył określeniu: stopnia aktywności geomorfologicznej, parametrów geometrycznych strefy osuwiskowej, głębokości przemieszczeń i ilości płaszczyzn poślizgu oraz wielkości i kierunku przemieszczeń poziomych. Monitoring strefy osuwiskowej powierzchniowy oraz wgłębny winien być prowadzony celem obserwacji ruchu mas koluwialnych, zarówno przed, jak i po wykonaniu ewentualnych zabezpieczeń. Głównymi robotami badawczymi będą wiercenia badawcze oraz badania geofizyczne i badania laboratoryjne gruntu i wody podziemnej. Po wykonaniu robót w terenie, winny zostać przeprowadzone prace kameralne, których rezultatem będzie dokumentacja geologiczno inżynierska zawierająca wyniki robót geologicznych oraz ich pełną interpretację wraz z wnioskami i zaleceniami. Dla osiągnięcia zamierzonego celu przewiduje się wykonanie następujących badań, robót i prac geologicznych: I. Zakres prac obejmuje m.in.: a) wykonanie ośmiu otworów systemem mechanicznym, sposobem obrotowym na płuczkę wodną z użyciem koronek widiowych i diamentowych z podwójnym aparatem rdzeniowym średnicy 110 mm, 143 mm dla zabudowy piezometru do głębokości : otwór I z zabudowanymi rurami inklinometrycznymi średnicy 70 - 85 mm do obserwacji przemieszczeń, głębokości ok. 50 m, otwór P1 z zabudowaną kolumn filtracyjną średnicy 50 - 110 mm obserwacji stanu wód głębokości ok. 20m, otwór OG 1 głębokości ok. 20 m, otwór OG 2 głębokości ok. 20 m, otwór OG 3 głębokości ok. 60 m, otwór OG 4 głębokości ok. 50 m, otwór OG 5 głębokości ok. 60 m, otwór OG 6 głębokości ok. 50 m, z możliwością spłycenia otworów, b) prowadzenie przed rozpoczęciem oraz w trakcie wierceń obserwacji zachowania się zwierciadła wody w studniach gospodarczych zlokalizowanych w promieniu 50 m od każdego z otworów, c) kartowanie geologiczno inżynierskie osuwiska i terenu przyległego ok. 50 m od wyznaczonych granic osuwiska, d) opróbowanie wyrobisk: pobór prób gruntów o naturalnej wilgotności z warstw różnych pod względem litologii i stanu, lecz nie rzadziej niż co 2,0 m, pobór prób gruntów o nienaruszonej strukturze z wierceń rdzeniowych otworów, e) badania laboratoryjne gruntów obejmujące oznaczenie następujących parametrów: analizy makroskopowej, wilgotności naturalnej, gęstości objętościowej, wskaźnika rozmakalności, stopnia plastyczności, ciśnienia pęcznienia, wskaźnika pęcznienia, kąta tarcia wewnętrznego, spójności, wytrzymałości na ścinanie, edometrycznych modułów ściśliwości, analizę wody z każdego przewierconego poziomu wodonośnego pod kątem jej agresywności w stosunku do betonu i stali, f) badania geofizyczne pomiary elektrooporowe i konduktometryczne, g) pomiary geodezyjne: wytyczenie i niwelacje wyrobisk oraz instalacje punktów monitoringu powierzchniowego i pomiary zerowe, h) dozór geologiczny nad prowadzonymi robotami, i) likwidację wykonanych wyrobisk, j) opracowanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej z analizą stateczności zbocza. 3. Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z przepisami : Ustawy Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno inżynierskiej Dz. U. z 2011r, Nr 291, poz.1714, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi Dz. U. 2007, Nr 121, poz. 840, Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać od właściwych organów administracji geologicznej pozytywną decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno inżynierską oraz opinię Państwowego Instytutu Geologicznego i Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713519105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie pobiera się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczyrk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach