Przetargi.pl
PALENIE W KOKSIAKACH, ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW I PLACÓW ORAZ AWARYJNY WYWÓZ ŚNIEGU Z MIASTA CHORZOWA

Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2-411-261...9 , fax. 32 2-417-458
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
  Rynek 1 1
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 2-411-261...9, fax. 32 2-417-458
  REGON: 27625530600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PALENIE W KOKSIAKACH, ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW I PLACÓW ORAZ AWARYJNY WYWÓZ ŚNIEGU Z MIASTA CHORZOWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Palenie w koksiakach, w tym: 1.utrzymanie koksiaków w należytym stanie technicznym, 2.przygotowanie koksiaków do sezonu zimowego do 15 listopada 2013r., 3.zakup koksu, 4.palenie w koksiakach (Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac do czterech godzin od powiadomienia lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego), 5.sprzątanie wokół koksiaków - po skończonym paleniu, 6.rozwożenie i zwożenie koksiaków na miejsca wskazane przez Zamawiającego, 7.przechowywanie koksiaków po sezonie - do 31 października 2014r. Ilość koksiaków - 20 sztuk, szacowania ilość dni świadczenia usługi palenia w koksiakach - 15 dni. II.Odśnieżanie chodników i placów, w tym: 1.odśnieżanie i usuwanie oblodzeń (Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac do czterech godzin od powiadomienia lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego), 2.posypywanie nawierzchni piaskiem, 3.zakup piasku. Powierzchnia do utrzymania: 50.000 m2 Zamawiający każdorazowo wskaże (faksem lub telefonicznie) nawierzchnie do utrzymania zimowego. Do usuwania oblodzeń i odśnieżania przewidziano chodniki i place, które nie pozostają w stałym utrzymaniu przez Miasto. III.Awaryjny wywóz śniegu w tym: 1.załadunek śniegu, 2.wywóz śniegu na miejsce wskazane przez Zamawiającego (Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac w czasie dwóch godzin od powiadomienia lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego), 3.pryzmowanie śniegu na miejscu składowania (na bieżąco). Ilość śniegu do wywozu: 1.000m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chorzow.eu/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach