Przetargi.pl
Świadczenie usług dostępu do Internetu dla oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 00027596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług dostępu do Internetu dla oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług dostępu do Internetu na potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie polegających na: Zapewnieniu stałego, kablowego dostępu do sieci Internet dla następujących miejsc świadczenia usług: - Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach - Rynek Główny 1-3 - Dom Jana Matejki - ul. Floriańska 41 - Kamienica Szołayskich - Plac Szczepański 9 - Muzeum Książąt Czartoryskich - ul. Św. Jana 19 - Biblioteka Książąt Czartoryskich - ul. Św. Marka 17 - Dom Józefa Mehoffera - ul. Krupnicza 26 - Pałac Biskupa Erazma Ciołka - ul. Kanonicza 17 Wypowiedzeniu w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) dotychczasowych umów dostępu do sieci Internet (zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 do specyfikacji) w taki sposób, by dla wszystkich ww. miejsc świadczenia usług zapewnić nieprzerwany dostęp do sieci Internet. Zainstalowaniu w ww. miejscach świadczenia usług urządzeń dostępowych. Zapewnieniu dla ww. miejsc świadczenia usług symetrycznego kanału przesyłu danych do sieci Internet o gwarantowanej dwukierunkowej przepływności co najmniej 10 Mbit/s. Monitorowaniu pracy sieci i świadczenie usług serwisowych w trybie ciągłym (365 dni w roku, 7 dni tygodnia, 24 godziny na dobę) z gwarantowanym czasem usunięcia awarii łączy nie dłuższym niż 12 godzin. Usługa ma być świadczona w oparciu o istniejące lub wybudowane przez Wykonawcę przyłącza kablowe. Budowa nowego przyłącza telekomunikacyjnego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szczegółowy zakres usług znajduje się w załączniku nr 1 do specyfikacji - specyfikacja techniczno-organizacyjna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium: Wadium - Ustala się wadium w wysokości: 6.720,00 (sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych); Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;-gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późń. zm). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 62 1030 1508 0000 0008 1536 0001 CITI HANDLOWY - Bank Handlowy w Warszawie. W pozostałych formach zabezpieczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków, pok. 048 w dziale księgowości. Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej Wadium przetargowe: Nr sprawy: oraz datą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem poniżej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie powyżej., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawc

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przepływność łącza
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach