Przetargi.pl
Dostawa materiałów szewnych

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6441956 , fax. (012) 6444756
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  os. Na Skarpie 66 66
  31-913 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756
  REGON: 00063016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów szewnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  grupa 1- Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. Szew syntetyczny wchłanialny wielowłóknowy powlekany wykonany z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21dni oraz okresie całkowitego wchłonięcia 56 -70 dni pozycja 1-31. Szew syntetyczny wchłanialny, jednowłóknowy o okresie podtrzymywania tkankowego ok 4 tygodni oraz okresie całkowitego wchłonięcia 160-210 dni. pozycja 32-37. Szew syntetyczny wchłanialny, jednowłóknowy o okresie podtrzymywania tkankowego 14-21 dni oraz okresie całkowitego wchłonięcia od 60 do max 120 dni. pozycja 38-39. grupa 2- Szew syntetyczny wchłanialny monofilamentowy o okresie całkowitego wchłonięcia do 56 dni,okres podtrzymywania tkankowego powyżej 10 dni grupa 3- Szew syntetyczny niewchłanialny, jednowłókninowy, polipropylenowy z dodatkiem glikolu polietylenowego grupa 4- Szew syntetyczny pleciony niewchłanialny poliestrowy powlekany silikonem grupa 5- Szew syntetyczny niewchłanialny, jednowłókninow, poliamidowy grupa 6- Szew naturalny niewchłanialny wielowóknowy jedwabny powlekany woskiem lub silikonem grupa 7- Szew syntetyczny wchłanialny, powleczony, o okresie podtrzymywania tkankowego ok.5 dni oraz okresie całkowitego wchłonięcia do 42 dni grupa 8- Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony,czas podtrzymania ok. 21 dni oraz okesie całkowitego wchłonięcia od 56 do 90 dni grupa 9- Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, nylonowy grupa 10- Szew stalowy - stal nierdzewna w odpowiadającej normie ASTM F138 Gatunek 2 pręty i druty ze stali nierdzewnej do wszczepień chirurgicznych grupa 11- Taśma do szwu okrężnego szyjki macicy, jedwabna grupa 12- Inne specjalistyczne materiały szewne do zamykania ran w postaci plastrów skórnych grupa 13- Inne specjalistyczne materiały szewne o szybkości uzyskania hemostazy max. 4 min., możliwości relokacji w polu operacyjnym, czasie wchłaniania ok. 7-14 dni. grupa 14- Szew syntetyczny pleciony niewchłanialny poliamidowy powlekany silikonem. Materiały szewne powinny być oznakowane kodem kreskowym oraz powinny posiadać banderolkę i zaczep, który umożliwi otwarcie opakowania w rękawiczce. W przypadku braku kodu na materiale szewnym (na danej sztuce) kod kreskowy powinien znajdować się na opakowaniu zbiorczym dotyczącym danej pozycji w grupie) . Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu partię próbną materiałów szewnych do każdej grupy ocenianej w kryterium jakość (dla grup 1 - 9 oraz 11, 14), po 3 sztuki (saszetki) wraz z wykazem wszystkich dołączonych próbek. Każdą z próbek należy oznaczyć nazwą Wykonawcy, podać numer pozycji asortymentowej, której dotyczy. Próbki mają potwierdzać spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający na podstawie partii próbnej przeprowadzi ocenę jakości oferowanych materiałów szewnych zgodnie z pkt. XIV.1 SIWZ . Zamawiający wymaga aby materiały szewne stanowiące partię próbną posiadały: 1/. oznakowanie kodem kreskowym. W przypadku braku kodu na materiale szewnym (na danej sztuce) Wykonawca dołączy kod kreskowy pochodzący z opakowania zbiorczego dotyczącego danej pozycji w pakiecie. 2/. banderolkę i zaczep, który umożliwi otwarcie opakowania w rękawiczce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeromski-szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach