Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa materiałów malarsko - budowlanych na potrzeby wszystkich obiektów Politechniki Krakowskiej, w których wykonywane są prace przez pracowników Działu Eksploatacji.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów malarsko - budowlanych na potrzeby wszystkich obiektów Politechniki Krakowskiej, w których wykonywane są prace przez pracowników Działu Eksploatacji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów malarsko - budowlanych na potrzeby wszystkich obiektów Politechniki Krakowskiej, w których wykonywane są prace przez pracowników Działu Eksploatacji zgodnie z ilością i rodzajem wskazanym w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym integralny załącznik 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostarczane materiały muszą być nowe, pełnowartościowe, posiadać aktualne atesty, certyfikaty, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Przez materiał równoważny zamawiający rozumie materiał o parametrach, standardach jakościowych oraz właściwościach takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału wymaganego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie nazwę produktu oraz producenta, który oferuje oraz załączyć opis techniczny oferowanych zamienników w zakresie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w załączniku 1 do SIWZ. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, stanowiącym załącznik 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach