Przetargi.pl
03/2014

Szpital św. Anny w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3820308 , fax. 041 3820342
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital św. Anny w Miechowie
  ul. Szpitalna 3 3
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3820308, fax. 041 3820342
  REGON: 00030438400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.miechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  03/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprawowanie opieki serwisowej oprogramowania SIMPLE.ERP wraz z dostępem do uaktualnień systemu w zakresie modułów produktu posiadanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722500002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.miechow.pl - zakładka zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach