Przetargi.pl
Dostawa materiałów i akcesoriów spawalniczych na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach w zakresie kursów spawania, organizowanych w ramach Projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 43
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 35 35 610 , fax. 18 35 37 609
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
  ul. 11 Listopada 43 43
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 18 35 35 610, fax. 18 35 37 609
  REGON: 12080723800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckpiu.gorlice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: publiczna placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów i akcesoriów spawalniczych na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach w zakresie kursów spawania, organizowanych w ramach Projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są materiały i akcesoria spawalnicze: blachy, płaskowniki, rury, gazy spawalnicze (tlen, acetylen, dwutlenek węgla, argon), druty spawalnicze, akcesoria spawalnicze (przyłbice, filtry, tarcze spawalnicze, dysze prądowe i gazowe, pasty i preparaty antyodpryskowe, pilniki, szczotki druciane, rękawice spawalnicze, fartuchy spawalnicze)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 146220007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ckpiu.gorlice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach