Przetargi.pl
Dostawa blachy stalowej na pokrycia dachowe dla osób najuboższych w 2015 roku w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Gmina Szczucin ogłasza przetarg

 • Adres: 33-230 Szczucin, ul. Wolności 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6436278 , fax. (014) 643 64 90
 • Data zamieszczenia: 2015-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczucin
  ul. Wolności 3 3
  33-230 Szczucin, woj. małopolskie
  tel. 014 6436278, fax. (014) 643 64 90
  REGON: 85166077203113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczucin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa blachy stalowej na pokrycia dachowe dla osób najuboższych w 2015 roku w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa blachy stalowej powlekanej trapezowej w kolorach standardowych, matowa o profilu T14 i grubości min. 0,50 mm. 2. Dostawa blachy stalowej powlekanej blachodachówki w kolorach standardowych, matowa grubości min. 0,50 mm. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć partię materiału do beneficjentów z terenu gmin Partnerów Projektu: Andrychów, Bolesław, Charsznica, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dobra, Drwinia, Gołcza, Gręboszów, Igołomia - Wawrzeńczyce, Jabłonka, Jerzmanowice - Przeginia, Jodłownik, Kęty, Koszyce, Krzeszowice, Książ Wielki, Laskowa, Mędrzechów, Miechów, Nowe Brzesko, Nowy Targ, Olesno, Pcim, Raba Wyżna, Raciechowice, Radłów, Ryglice, Rzepiennik - Strzyżewski, Skała, Skrzyszów, Tokarnia, Wieprz, Wiśniowa, Wolbrom, Zabierzów, Zakliczyn, Zielonki, Żegocina, Szczucin, Bobowa, Bukowina Tatrzańska, Lipnica Wielka, Łapanów, Łużna, Mszana Dolna, Trzciana, Wielka Wieś, Brzeszcze, Chełmiec, Lubień, Mogilany, Moszczenica, Niedźwiedź, Ropa, Sękowa, Stary Sącz, Bukowno, Kamionka Wielka, Łapsze Niżne, Zawoja (wg. załączonego szczegółowego wykazu). W cenie jednostkowej Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie koszty dostawy blachy do beneficjenta ostatecznego (koszt blachy, koszt dojazdu do beneficjenta na pomiar, dostawa blachy oraz inne niezbędne koszty) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamówionej partii produktów na adres wskazany przez Zamawiającego (beneficjentów ostatecznych z terenu województwa małopolskiego). Listę beneficjentów ostatecznych Zamawiający przekaże Wykonawcy w chwili podpisania umowy. Przed dostarczeniem blachy Wykonawca będzie zobowiązany do pomiaru dachu u każdego z beneficjentów ostatecznych w celu szczegółowego określenia długości arkusza blachy. Dokładny termin dostawy partii blachy wykonawca ustali bezpośrednio z beneficjentem ostatecznym. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają ww. wymaganiom do oferty należy dołączyć oświadczenie zgodnie z zał. Nr 6 do SIWZ. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartość przedmiotu umowy zostanie odpowiednio zmniejszona w oparciu o warunki określone w ofercie przetargowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczucin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach