Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Kancelarii Prezydenta w 2014 roku

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6161230 , fax. 12 6161217
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
  pl. Wszystkich Świętych 3-4
  31-004 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6161230, fax. 12 6161217
  REGON: 35155435300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Kancelarii Prezydenta w 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby Kancelarii Prezydenta w 2014 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikami) stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji. Zamawiający przewiduje świadczenie usług cateringowych (w tym z udziałem gości zagranicznych lub gości o randze VIP) zgodnie z pisemnym zamówieniem składanym odrębnie dla każdego spotkania dla części 1: na około 20 spotkaniach, każdorazowo dla około 10 osób, dla części 2: na około 30 spotkaniach, każdorazowo dla około 12 osób, dla części 3: na około 6 spotkaniach, każdorazowo dla około 62 osób, dla części 4: na około 4 spotkaniach, każdorazowo dla około 50 osób, dla części 5: na około 10 spotkaniach, każdorazowo dla około 68 osób, dla części 6: na około 7 spotkaniach, każdorazowo dla około 56 osób, dla części 7: na około 3 spotkaniach, każdorazowo dla około 127 osób, dla części 8: na około 2 spotkaniach, każdorazowo dla około 125 osób. Uwaga! Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na maksymalnie cztery spośród ośmiu części zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach