Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Operatora Wykonawczego w okresie trwałości projektów: - Projekt nr 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych - trwałość projektu - Projekt nr 2: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Wieliczka - trwałość projektu - Projekt nr 3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Wieliczka II - trwałość projektu

Gmina Wieliczka ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 263 41 00 , fax. 12 278 68 60
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieliczka
  ul. Powstania Warszawskiego 1 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 263 41 00, fax. 12 278 68 60
  REGON: 35155536400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Operatora Wykonawczego w okresie trwałości projektów: - Projekt nr 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych - trwałość projektu - Projekt nr 2: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Wieliczka - trwałość projektu - Projekt nr 3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Wieliczka II - trwałość projektu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu przez wykonawcę obowiązków Operatora Wykonawczego w okresie trwałości projektów: - Projekt nr 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych - trwałość projektu - Projekt nr 2: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Wieliczka - trwałość projektu - Projekt nr 3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Wieliczka II - trwałość projektu 3.1 Opis projektów: Projekt nr 1: Projektem objęto 230 gospodarstw domowych (230 zestawów stacjonarnych) i 30 jednostek podległych Gminie (200 zestawów przenośnych) Projekt nr 2: Projektem objęto 240 gospodarstw domowych (240 zestawów stacjonarnych) i 14 jednostek podległych Gminie (200 zestawów przenośnych) Projekt nr 3: Projektem objęto 220 gospodarstw domowych (220 zestawów stacjonarnych) i 5 jednostek podległych Gminie (203 zestawy przenośne) W ramach realizacji projektów wybudowano infrastrukturę rdzenia sieci, warstwę dystrybucyjną i dostępową, która w okresie realizacji projektów po zestawieniu łącz internetowych w Głównym Węźle Dostępowym zapewnia dostęp do Internetu beneficjentom projektu. 3.2 Zakres obowiązków Operatora Wykonawczego obejmuje w szczególności: - administrowanie, zarządzanie oraz serwisowanie infrastruktury sieci szerokopasmowej, - obsługa projektów w zakresie formalno-prawnym, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obecnie użytkowanych urządzeń, usługi utrzymania dla infrastruktury i oprogramowania, - obsługa beneficjentów projektu, w tym zapewnienie centrum serwisowego i pełnego wsparcia technicznego beneficjentów w okresie realizacji zamówienia, - zestawienie łączy internetowych zapewniających minimalne parametry przepływności danych wymagane przez Zamawiającego. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ 3.4 CPV: 72400000-4 (usługi internetowe) 72611000-6 (usługi w zakresie wsparcia technicznego) 72720000-3 (usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) Wadium musi być wniesione do dnia 18.12.2015 r. do godz. 09:50. 2.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) w gwarancjach bankowych 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BS Wieliczka nr 10 8619 0006 0014 0200 4705 0079 Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w Wydziale Finansowo-Księgowym UMiG w Wieliczce, ul. Limanowskiego 32, pok. nr 2 w godz. 800 - 1600 lub w oryginale dołączyć do oferty. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, a w przypadku innej formy wadium należy przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wadium. 4. Zwrot wadium: 4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem wykonawców, o których mowa w Art. 46 ust. 4a uPzp. 4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 5.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1. jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rozliczeniowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach