Przetargi.pl
Przygotowanie, dostarczanie oraz wydawanie posiłków dla osób uprawnionych na terenie Gminy Łącko w ramach realizacji rządowego programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na I półrocze 2016 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku ogłasza przetarg

 • Adres: 33-390 Łącko, Łącko 445
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 444 60 82 , fax. 18 414 07 43
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku
  Łącko 445 445
  33-390 Łącko, woj. małopolskie
  tel. 18 444 60 82, fax. 18 414 07 43
  REGON: 00440241600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.lacko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, dostarczanie oraz wydawanie posiłków dla osób uprawnionych na terenie Gminy Łącko w ramach realizacji rządowego programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na I półrocze 2016 rok.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Gorących posiłków jednodaniowych: (przygotowanie i dostarczenie do szkół - cena 90%, wsad do kotła 10%). Jedno ciepłe danie w postaci: ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza) - 200 gram, mięso - 100 gram, surówka - 150 gram. Dania mięsne powinny zawierać sztukę mięsa na osobę. Podawane mięso nie może być tłuste i przerośnięte (stek z kurczaka, udziec z kurczaka, kotlet schabowy, bitki wołowe, gulasz). Drugie danie raz w tygodniu mogą stanowić: pierogi, naleśniki, placki ziemniaczane, kopytka, krokiety, gołąbki o wadze 400g. Drugim daniem nie może być kiszka ani kiełbasa. W dni postne danie: ziemniaki -200 gram, ryba-100 gram, surówka-150 gram, lub pierogi/naleśniki bezmięsne -400 g. Każda porcja posiłku wydawana uczniowi musi mieć tą samą gramaturę. Posiłki muszą być dostarczane zgodnie z przedstawionym jadłospisem na dany dzień Zadanie Nr I Placówka Szacunkowa ilość posiłków Szkoła Podstawowa Zarzecze- jednorazowe pojemniki, pracownik szkoły będzie wydawać posiłki 23 Szkoła Podstawowa Zabrzeż- jednorazowe pojemniki pracownik szkoły będzie wydawać posiłki 24 Szkoła Podstawowa Szczereż - jednorazowe pojemniki, pracownik szkoły będzie wydawać posiłki 23 Szkoła Podstawowa Maszkowice - jednorazowe pojemniki, wydawać będzie pracownik szkoły 62 Szkoła Podstawowa Kicznia- jednorazowe pojemniki, wydawać będzie pracownik szkoły 36 RAZEM 168 Zadanie Nr II Placówka Szacunkowa ilość posiłków Szkoła Podstawowa i Gimnazjum: Jazowsku- stołówka, przygotowywanie posiłków na miejscu i zapewnienie wydawania tych posiłków przez pracownika firmy, konieczność dodatkowego uzgodnienia warunków z dyrektorem 52 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Zagorzyn- stołówka, przygotowywanie posiłków na miejscu i zapewnienie wydawania tych posiłków przez pracownika firmy, konieczność dodatkowego uzgodnienia warunków z dyrektorem 100 RAZEM 152 Zadanie Nr III Placówka Szacunkowa ilość posiłków Szkoła Podstawowa w Kadczy- przywóz w termosach, wydawać posiłki będzie pracownik szkoły na talerzach 9 Szkoła Podstawowa Obidza - przywóz w termosach, wydawać posiłki będzie pracownik szkoły na talerzach 34 RAZEM 43 2. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z przepisami i wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego. Zamawiający wymaga aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego lub dwudaniowego z uwzględnieniem niniejszej specyfikacji nie był niższy niż 3,50 zł brutto licząc w cenach hurtowych. Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu tygodnia /5 dni/ wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Zamawiający wymaga dostarczenia jadłospisów na każdy tydzień. Dostarczenie/wydawanie posiłków - w godzinach umówionych z Dyrektorami Szkół. Godziny dostarczania posiłków do szkół: Zadanie I Placówka Godzina przywozu/ wydawania-planowana Szkoła Podstawowa: Zarzecze Ok.10:25 Szkoła Podstawowa: Zabrzeż Ok.10:30 Szkoła Podstawowa: Szczereż Ok.10:00 Szkoła Podstawowa Maszkowice Po 10:00 Szkoła Podstawowa: Kicznia Ok. 10:35 Zadanie II Placówka Godzina przywozu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Jazowsko Po 11:00 konieczność uzgodnienia czasu wydawania posiłków z Dyrektorem Szkoły Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Zagorzyn Ok. 9:40 konieczność uzgodnienia czasu wydawania posiłków z Dyrektorem Szkoły Zadanie III Placówka Godzina przywozu/ wydawania-planowana Szkoła Podstawowa w Kadczy Od. 12:00 Szkoła Podstawowa: Obidza Ok. 10:10 Warunki ogólne dla zamówienia: 1. W ramach realizacji zamówienia w przypadku posiłków wydawanych w naczyniach jednorazowych należy zapewnić posiłek w pojemnikach porcjowanych. Wykonawca musi zapewnić również odbiór naczyń jednorazowych do utylizacji. 2. Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany. Zmiana ilości zarówno na + jak i na - nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy. 3. Wykonawca zapewnia transport posiłków. Wykonawca zapewni transport posiłków w taki sposób aby posiłki dostarczone do spożycia posiadały wymaganą przepisami prawa temperaturę. 4. Posiłki będą przygotowywane przez wykonawcę w obiektach lub obiekcie, dla którego jest decyzja inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb żywienia dzieci. Obiekt winien znajdować się w odległości nie dalszej niż 20 km od siedziby Zamawiającego oraz w przypadku oferty firmy cateringowej firma musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej oraz na transport posiłków. 5. Przygotowanie posiłków w okresie od 07.01.2016r. do 23.06.2016 r. z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od nauki w szkole i przerw w nauce w szkole. 6. Wykonawca będzie dostarczał posiłki do szkoły własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Każdorazowo na prośbę zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Książki kontroli sanitarnej samochodu. 7. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad wynikających z systemu HACCP oraz zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności, a także za przestrzeganie zasad dotyczących przygotowania i dostarczania posiłków zgodnie z wymogami i przepisami sanitarno - epidemiologicznymi. 8. Naczynia transportowe, w których przewożona jest żywność muszą być czyste, bez uszkodzeń, bez znaczących zmian fizycznych mogących przyczynić się do zagrożenia epidemiologicznego, a pojemniki (termosy, opakowania jednorazowe) zamykane szczelnie tak, by podczas transportu posiłki w formie płynnej nie uległy rozlaniu. 9. Odbiór posiłków odbywał się będzie w godzinach umówionych z Dyrektorem Szkoły. Codziennie do godziny uzgodnionej z Dyrektorem Szkoły, wykonawca powiadamiany będzie przez upoważnionego pracownika szkoły o ewentualnej zmianie ilości dzieci objętych dożywianiem. Osoba z personelu szkoły, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły we wskazanych placówkach, wydawać będzie uczniom przywiezione przez Wykonawcę posiłki. 10. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. 11. Posiłki będą wydawane w naczyniach, które po spożyciu posiłków przez uczniów będą myte przez osobę wydającą posiłki ze strony Wykonawcy. 12. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z przepisami i wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 13. Jadłospis będzie układany przez wykonawcę na okres jednego tygodnia do przodu i dostarczany Dyrektorowi szkoły. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Dyrektora szkoły będą brane pod uwagę przez wykonawcę. 14. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorem szkoły lub osobą przez niego do tego upoważnioną, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku lub pracownikiem OPS Łącko odpowiedzialnym za realizację dożywiania. 15. Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany. Zmiana ilości zarówno na + jak i na - nie będzie powodować zmiany ceny ani zmiany warunków umowy. 16. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Wykonawca odpowiedzialny będzie za właściwe przechowywanie środków spożywczych, utrzymanie temperatury i innych warunków przechowywania, stan opakowań itd., higienę produkcji, sposób transportu posiłków. Posiłki oraz miejsce ich przygotowania muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 17. Koszty leczenia ucznia, jakie powstaną na skutek zatrucia pokarmowego z winy wykonawcy, a także związane z zatruciem roszczenia odszkodowawcze ucznia, będą obciążały całkowicie wykonawcę. 18. Zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli żywienia uczniów pod względem gramatury, jakości, sposobu i warunków przyrządzania posiłków itp. Reklamacja, co do jakości posiłków będzie składana pisemnie. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia podczas kontroli dokumentów potwierdzających dopuszczenie przez Inspektora Weterynarii wyrobów i artykułów mięsnych przeznaczonych do przygotowania posiłków. 19. Wszelkie reklamacje, co do wadliwego wykonywania usługi, nieterminowej realizacji zamówienia oraz innych zawinień leżących po stronie wykonawcy wskazujących na nienależyte wykonanie umowy składane będą pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 20. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek potraw w zakładzie, w którym potrawy te zostały wyprodukowane. Pobierane próbki są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na żądanie tych organów. 21. Faktury za dostarczone posiłki wystawiane będą w okresach miesięcznych po wykonaniu usługi i przekazywane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku wraz z listami obecności dzieci, które były objęte dożywianiem, potwierdzonymi przez Dyrektora Szkoły do 5 dnia następnego miesiąca, którego dotyczą. 22. Lista obecności dołączona każdorazowo do faktury musi zawierać liczbę dni, w których poszczególne dziecko jadło posiłki, podsumowanie ilości wydanych posiłków oraz zawierać podpisy poszczególnych dzieci. Każdorazowo lista obecności musi być potwierdzona popisem i pieczątką Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego upoważnionej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555231003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops.lacko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach