Przetargi.pl
Konserwacja Systemu Ochrony Technicznej składającego się z: Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - wewnętrznego i zewnętrznego /SSWiN/; Telewizyjnego Systemu Nadzoru /TSN/; System Kontroli Dostępu /SKD/); Systemu Sygnalizacji Pożaru /SSPoż./; Systemu Alarmowego w Polowych Kancelariach Kryptograficznych /SA w PKK/.

Jednostka Wojskowa Nr 4724 ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Tyniecka 45
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 132 569 , fax. 261 132 510
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4724
  ul. Tyniecka 45 45
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 132 569, fax. 261 132 510
  REGON: 12086371600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja Systemu Ochrony Technicznej składającego się z: Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - wewnętrznego i zewnętrznego /SSWiN/; Telewizyjnego Systemu Nadzoru /TSN/; System Kontroli Dostępu /SKD/); Systemu Sygnalizacji Pożaru /SSPoż./; Systemu Alarmowego w Polowych Kancelariach Kryptograficznych /SA w PKK/.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja Systemu Ochrony Technicznej składającego się z: Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - wewnętrznego i zewnętrznego /SSWiN/; Telewizyjnego Systemu Nadzoru /TSN/; System Kontroli Dostępu /SKD/); Systemu Sygnalizacji Pożaru /SSPoż./; Systemu Alarmowego w Polowych Kancelariach Kryptograficznych /SA w PKK/.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 506000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 2% wartości brutto od realizowanej całości zamówienia (zaokrąglona do pełnych złotych). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed dniem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia zabezpieczeniem należytego wykonania umowy roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Narodowy Bank Polski Numer konta 08 1010 1270 0051 5113 9120 1000 adres Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45; 30 - 901 Kraków z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przetargu na Konserwację Systemu Ochrony Technicznej: SSWiN, TSN, SKD, SSPoż., SA w PKK nr ref. ZP/18/2015). Jeżeli Wykonawca będzie chciał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna musi to zrobić na zasadach określonych w art. 148 i następnych ustawy - Prawo zamówień publicznych. Oryginał dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, określonej w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 Pzp, Wykonawca ma obowiązek zdeponować w kasie Zamawiającego przed terminem podpisania umowy, a kopię dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożyć w Sekcji Zamówień Publicznych, kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00 oraz 12:00-14:00. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podjęcia działań w ramach obsługi awaryjnej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: jw4724.przetargi@wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach