Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie umowy ramowej

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225720366, 225720373 , fax. 225720363
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225720366, 225720373, fax. 225720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie umowy ramowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest zawarcie Umowy Ramowej na świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, zwany dalej Zamawiającym, mających charakter świadczeń jednorazowych lub powtarzających się okresowo (cyklicznie), w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej albo do wyczerpania łącznej kwoty przeznaczonej na realizację usług cateringowych, określonej w Umowie Ramowej. 2. Pod pojęciem kompleksowych usług cateringowych należy rozumieć usługi cateringowe obejmujące swoim zakresem przygotowanie posiłków od surowca do gotowej potrawy i serwowania posiłków. 3. Zamawiający zawrze Umowę Ramową sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, z trzema Wykonawcami, których oferty w świetle kryterium oceny ofert będą najkorzystniejsze, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców. 4. Zamawiający przystępując do udzielenia określonego zamówienia objętego Umową Ramową, w Zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu wykonawczym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej, określi w szczególności: miejsce i termin świadczenia usługi/usług świadczonych cyklicznie, liczbę uczestników wydarzenia, standard - zdefiniowany w Umowie Ramowej, kryterium oceny ofert, miejsce i termin składania ofert, a także w Formularzu ofertowym w postępowaniu wykonawczym oraz w Formularzu cenowym w postępowaniu wykonawczym, stanowiącym Załączniki nr 1 oraz nr 2 do Zaproszenia, wymagane menu, liczbę stołów koktajlowych lub/i bankietowych, liczbę kelnerów, a także dodatkowe wymagania (o ile będą wymagane). 5. Poszczególne zamówienia, o których mowa w ust. 1 i 4, świadczone jednorazowo lub cyklicznie, będą realizowane na podstawie Umów Wykonawczych, sporządzanych wg wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 4a i Załącznik nr 4b do Umowy Ramowej, przez Wykonawcę, który w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu wykonawczym, złoży ofertę najkorzystniejszą w świetle kryterium oceny ofert, z zastrzeżeniem ust. 6. 6. Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia na poszczególne usługi (postępowaniu wykonawczym) nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej, pod rygorem odrzucenia oferty. 7. Szczegółowy opis procedury wyboru ofert najkorzystniejszych (trzech, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców) określa: niniejsza SIWZ, Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, a także Wzór Umowy Ramowej, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, określający zasady udzielania zamówień w okresie obowiązywania Umowy Ramowej. 8. Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, Zamawiający wymaga aby Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, w celu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w Umowie Ramowej, dysponował co najmniej 1 osobą: a) bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i/lub b) młodocianą, o której mowa w przepisach prawa pracy w celu przygotowania zawodowego i/lub c) niepełnosprawną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., poz. 721 z późn. zm.) i/lub d) inną osobę niż określona w lit. a, b lub c, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1828 oraz z 2018 r., poz. 650) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. - zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, która w sposób bezpośredni lub pośredni będzie uczestniczyła w realizacji zamówień, stanowiących przedmiot Umowy Ramowej. Pod pojęciem osoby/osób, które w sposób bezpośredni lub pośredni będą uczestniczyły w realizacji zamówień należy rozumieć osobę/y uczestniczące w przygotowywaniu posiłków, podawaniu posiłków, dowożące posiłki, wykonujące czynność pomocnicze w związku z realizacją przedmiotu umowy, sprzątające po usłudze, przyjmujące zlecenia, dokonujące rozliczenia zleceń, a także wykonujące inne czynności, które jednak winny pozostawać w związku z realizacją usług objętych przedmiotem zamówienia. 9. W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w ust. 8, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale XXXI ust. 5 SIWZ, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu dokument/y potwierdzający/ce, że deklarowana liczba osób wykazana w Formularzu ofertowym, posiada status osoby wymienionej powyżej, z zastrzeżeniem, że dane osobowe będą zanonimizowane. Nieprzedłożenie Zamawiającemu ww. dokumentów skutkować będzie odstąpieniem od zawarcia Umowy Ramowej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Każdorazowo, w Formularzu ofertowym w postępowaniu wykonawczym, Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jw., pod rygorem naliczenia kary umownej przewidzianej w Umowie Ramowej. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty (zanonimizowane), o których mowa powyżej. 10. W okresie obowiązywania Umowy Ramowej Zamawiający przewiduje organizację ok. 250 wydarzeń, w tym z zachowaniem standardu zdefiniowanego w Umowie Ramowej jako podstawowy - 190, średni - 50, wysoki – 10, z udziałem łącznej liczby uczestników - ok. 19.500 osób, przy czym ok. 120 wydarzeń (z zachowaniem standardu podstawowego) ma charakter spotkań cyklicznych, co oznacza, że w tych przypadkach (10 lub więcej) Zamawiający może dokonać wyboru jednego Wykonawcy. 11. W przewidywanej liczbie wydarzeń (250): - w 150 wydarzeniach uczestniczyć będzie do 70 osób (średnio 35), - w 60 wydarzeniach uczestniczyć będzie od 70 do 150 osób (średnio 100), - w 30 wydarzeniach uczestniczyć będzie od 150 do 300 osób (średnio 250), - w 10 wydarzeniach uczestniczyć będzie od 300 do 600 osób (średnio 400). 12. Zważywszy, że ok. 150 wydarzeń dotyczy obsługi niewielkiej grupy uczestników lub też ograniczonego zakresu zamawianych usług, z reguły o wartości nie przekraczającej kwoty 1800 zł brutto, aby uniknąć zawyżania cen jednostkowych pozycji menu w ofercie z uwagi na powyższe, Zmawiający przewidział, że Wykonawcy, w przypadku poszczególnych usług, których wartość nie przekroczy 1800 zł brutto, przysługiwać będzie każdorazowo prawo doliczenia do ustalonej ceny określonej usługi marży w wysokości zadeklarowanej w ofercie jako maksymalna, (jednak nie wyższej niż 10% ceny tej usługi), ustalonej w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane w ofercie, a które, zgodnie z postanowieniami ust. 6, nie będą mogły ulec podwyższeniu w trakcie realizacji umowy. Tym samym, przewidziany mechanizm, zastosowany w odniesieniu do tych zamówień, umożliwi Wykonawcom elastyczne kształtowanie ceny oferty w postępowaniach wykonawczych, a zarazem ukształtowanie wysokości cen jednostkowych w sposób adekwatny dla zamówień o większej wartości. Łączna wartość zamówień, o których mowa powyżej kształtuje się na poziomie ok. 30% kwoty przeznaczonej na realizację zamówień, co Zamawiający uwzględnił we wzorach obliczeniowych, służących porównaniu złożonych ofert w kryterium oceny ofert, określonym w Rozdziale XIV SIWZ. 13. Przewidywany zakres zamówienia (w okresie obowiązywania Umowy Ramowej), określony co do rodzaju i liczby potraw oraz wymagań dodatkowych zawiera Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 14. Zaleca się wypełnienie Formularza cenowego jw., w formie elektronicznej, w formacie xls., któremu nadano formułę dokonującą automatycznego mnożenia pozycji w wierszach i kolumnie tabeli, tak aby wyeliminować ewentualne omyłki rachunkowe. 15. Zgodnie z wymaganiem określonym w Rozdziale XXXI Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że deklarowana liczba osób wykazana w Załączniku nr 1 do SIWZ posiada status osoby wymienionej w ust. 9 Rozdz. III SIWZ (z zastrzeżeniem, że dane osobowe będą zanonimizowane) oraz Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub stosowną Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że warunki infrastruktury Wykonawcy spełniają wymagania sanitarno-higieniczne dotyczące produkcji żywności i obrotu żywnością.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach