Przetargi.pl
"Kompleksowa usługa czyszczenia elewacji wraz z pracami dodatkowymi"

Polski Instytyt Ekonomiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226285585
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polski Instytyt Ekonomiczny
  Aleje Jerozolimskie 87
  02-001 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226285585
  REGON: 38137509300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pie.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Kompleksowa usługa czyszczenia elewacji wraz z pracami dodatkowymi"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych dot. elewacji oraz otoczenia budynku przy ul. Al. Jerozolimskie 87 w Warszawie, w szczególności: A. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przez zabrudzeniem; B. Oczyszczenie elewacji z istniejących plam, zabrudzeń oraz graffiti. Mycie i czyszczenie elewacji kamiennej z piaskowca – 915,00 m2 – prace wykonywane do wysokości 8 m.; C. Czyszczenie glifów z kleju – 60,00 m2; D. Usunięcie luźnych fug i zapraw ze spoin; E.Uzupełnienie fug – 2.000,00 mb; F.Uzupełnienie istniejących oraz powstałych w trakcie czyszczenia ubytków w elewacji szacunkowo około 5% całości powierzchni; G. Wymiana zniszczonego, popękanego elewacyjnego kamienia z piaskowca ok. 55,00 m2; H. Impregnacja czyszczonej elewacji – 630,00 m2 – prace wykonywane do wysokości 8 m; I. Wymiana obróbek blacharskich do wysokości 8 m, w tym: • wymiana gzymsów – blacha stalowa ocynkowana – 80,00 mb (o grubości min. 0,5 mm); • wymiana parapetów – blacha stalowa ocynkowana – 58 sztuk x 1,8 mb (o grubości min. 0,5 mm); • wymiana osłon rur spustowych – blacha stalowa ocynkowana – 40,00 mb (szer. 0,3 m, o grubości min. 0,5 mm); J. Wymiana drzwi technicznych na elewacji – prace wykonywane do wysokości 8 m; K. Czyszczenie krat okiennych – demontaż, piaskowanie, ocynkowanie, malowanie proszkowe oraz ponowny montaż krat – 8 sztuk; L. Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż reklam i urządzeń znajdujących się na czyszczonej elewacji; M. Uszczelnienie połączeń pomiędzy ramami okiennymi, a parapetami; N.Wymiana bramy wjazdowej – brama aluminiowa ocynkowana – 3 m x 2,5 m, płaskownik – 5 mm x 50 mm;O. Malowanie sufitu w bramie, farba elewacyjna silikonowa – 140 m2; P. Wykonanie chodnika wzdłuż budynku, kostka brukowa – 15,00 mb (szer. ok. 1,2m) oraz opaski wzdłuż budynku, kostka brukowa – 20,00 mb (szerokość ok. 30,00 cm);Q. Usunięcie starego podłoża rampy, schodów oraz usunięcie starych obróbek blacharskich, przygotowanie podłoża, wykonanie nowego podłoża rampy, schodów oraz obróbek blacharskich – wylewka z żywicy poliuretanowej z kruszywem kwarcowym – 25,00 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45452000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: A. Pieniądzu; B. Poręczeniach bankowych; C. Gwarancjach bankowych. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Polski Instytut Ekonomiczny nr 71 1130 1017 0020 1521 1020 0005 z tytułem „Wadium PZP.3/19/ELEW”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ppkt 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w formie dokumentów gwarancyjnych, dokumenty gwarancyjne: A. Muszą obejmować swym zakresem roszczenia Zamawiającego z tytułu nieprzystąpienia przez Wykonawcę do podpisania umowy; B. Dokumenty te będą zawierały klauzulę zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie; C. Dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Oryginały dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit. A-C, należy złożyć wraz z ofertą. 7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w tych przepisach.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień do dokonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach