Przetargi.pl
Opracowanie i realizacja instrukcji-poradnika dla trzech typów projektów oraz przeprowadzenie szkoleń w formie doradztwa dla pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa, zarządców nieruchomości i innych interesariuszy przygotowujące do pozyskiwania finansowania na działania inwestycyjne w obszarze rewitalizacji.

Miasto Żyrardów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 858 15 67 , fax. 46 858 15 11
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Żyrardów
  Plac Jana Pawła II 1
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 46 858 15 67, fax. 46 858 15 11
  REGON: 75014865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zyrardow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i realizacja instrukcji-poradnika dla trzech typów projektów oraz przeprowadzenie szkoleń w formie doradztwa dla pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa, zarządców nieruchomości i innych interesariuszy przygotowujące do pozyskiwania finansowania na działania inwestycyjne w obszarze rewitalizacji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa do uruchomienia Funduszu Rewitalizacji, w tym spotkanie w zakresie wyboru i finansowania działań infrastrukturalnych i społecznych ze środków funduszu, doradztwo dla pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa oraz zarządców prywatnych nieruchomości, przygotowujące do pozyskania finansowania na remonty planowane w obszarze rewitalizacji. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również opracowanie szczegółowej instrukcji–poradnika dla trzech typów projektów planowanych przez interesariuszy. 2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia ma na celu podjęcie kolejnych działań w procesie rewitalizacji Miasta Żyrardowa, w tym dostarczenie wiedzy i wypracowanie procedur niezbędnych do właściwego opracowania i wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Zamawiający oczekuje działań doradczych dostosowanych do specyfiki obszaru rewitalizacji w Żyrardowie i uwzględniającego lokalne uwarunkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79315000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymogu w tym kryterium.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty, które mają zostać załączone: referencje potwierdzające wykonanie usług. 6.8 Wykaz zrealizowanych usług oceniany będzie łącznie dla konsorcjum, jako podmiotu dysponującego potencjałem i doświadczeniem, na które składa się potencjał i doświadczenie jego poszczególnych członków. 6.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach