Przetargi.pl
Usługi koordynatora terenowego badań ilościowych projekcie pn. „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-180 Warszawa, Górczewska 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badań Edukacyjnych
  Górczewska 8
  01-180 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000178235
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi koordynatora terenowego badań ilościowych projekcie pn. „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Koordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. dolnośląskimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. kujawsko-pomorskimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. lubuskimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. lubelskimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. łódzkimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. małopolskimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. opolskimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. podkarpackimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. podlaskimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. pomorskimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. śląskimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. świętokrzyskimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. warmińsko - mazurskimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. wielkopolskimKoordynacja realizacji badań ilościowych na poziomie województwa w ramach projektu pn. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. w woj. zachodniopomorskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79315000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Osoba wskazana do realizacji zamówienia winna wykazać się udziałem w realizacji co najmniej jednego projektu którego uczestnikiem były szkoły podstawowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach