Przetargi.pl
DOSTAWA 150 SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DLA GDDKIA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza przetarg

 • Adres: 00-874 Warszawa, Wronia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 375 86 67, , fax. 22 375 87 88
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wronia 53
  00-874 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 375 86 67, , fax. 22 375 87 88
  REGON: 17511575000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA 150 SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DLA GDDKIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 subskrypcji oprogramowania Microsoft dla GDDKIA. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający użył znaków towarowych, pochodzenia produktu lub zostały użyte inne zapisy identyfikujące konkretnego producenta Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie rozwiązanie, które będzie spełniało minimalne wymagania i będzie posiadało istotne dla Zamawiającego cechy i parametry zbliżone do produktu referencyjnego. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez Wykonawcę, który posiada następujące uprawnienia do sprzedaży zaoferowanych produktów: - w przypadku zaproponowania oprogramowania firmy Microsoft Wykonawca posiada dokument potwierdzający aktualny status Licensing Solution Provider (LSP) firmy Microsoft i jest upoważniony do działania w ramach umowy Agreement Number: 80458661; - w przypadku zaoferowanego produktu równoważnego do licencji Microsoft Wykonawca posiada autoryzację producenta do sprzedaży produktu równoważnego; - Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do wglądu dokument potwierdzający okoliczności, o których mowa powyżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III (OPZ) SIWZ oraz w pkt 5.1 Tomu I (IDW) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycję treści oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp zawarto w Formularzu 3.3. w rozdziale 3 Tomu I (IDW) SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1. SIWZ. 3. Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6 SIWZ. 4. zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 6. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach