Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 oraz w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich i w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej z siedzibą w Otwocku przy ul. Powstańców Warszawy 3

Sąd Rejonowy w Otwocku ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 778 20 56 , fax. 22 778 20 51
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Otwocku
  ul. Armii Krajowej 2
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 778 20 56, fax. 22 778 20 51
  REGON: 32488900000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 oraz w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich i w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej z siedzibą w Otwocku przy ul. Powstańców Warszawy 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest usługa sprzątania w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 oraz w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich i w II i III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej z siedzibą w Otwocku przy ul. Powstańców Warszawy 3;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania Ofert, tj. do dnia 23 kwietnia 2019 roku, do godz. 11.30. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 3. Wadium może być wniesione: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Poręczenia oraz gwarancje (w oryginale), o których mowa wyżej, winny być ważne przez okres związania Ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale wpięte do Oferty. Do Oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem ich kserokopię, a oryginał umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do Oferty. 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 53 1130 1017 0021 1001 3090 0004 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr PZP/SR/1/2019”. 6. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na w/w rachunku bankowym i powinno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania Ofert. 7. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego kwotą wadium wniesioną przez Wykonawcę. 8. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać w treści sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania Ofertą, poczynając od daty składania Ofert. 9. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z Ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione w całości przez jednego z członków konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 10. Wadium powinno zawierać także określenie zamówienia publicznego (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, Zamawiającego i Gwaranta, wysokość gwarantowanej/poręczanej kwoty wadium oraz termin ważności. 11. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy, w tym art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 12. W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, iż odrzuci Ofertę zabezpieczoną wadium w formie innej niż pieniądz z klauzulą zawierającą w treści wymóg, aby żądanie zapłaty zostało przekazywane za pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek Zamawiającego oraz potwierdzenia, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych. 13. Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 14. Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach