Przetargi.pl
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71 w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 527 15 65 , fax. 089 527 15 65
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie
  ul. Żytnia 71 71
  10-822 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 527 15 65, fax. 089 527 15 65
  REGON: 00071641900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp18.olsztyn.pl; www.sp18bip.wwm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71 w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71 w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. Część 1 - Mięso i produkty mięsne, Część 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, Część 3 - Produkty mleczarskie, Część 4 - Produkty spożywcze suche i inne, Część 5 - Warzywa i owoce, jaja, Część 6 - Ryby mrożone, warzywa i owoce mrożone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp18.olsztyn.pl, BIP: www.sp18bip.wwm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach