Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy art.spożywczych do Zakładu Karnego w Kluczborku

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 447 20 70 , fax. 77 417 21 70
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Katowicka 4
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 77 447 20 70, fax. 77 417 21 70
  REGON: 32100000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy art.spożywczych do Zakładu Karnego w Kluczborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ NR 1 – KONSERWY - CPV 15131000-5, 15200000-0 1. Konserwa szprot w pomidorach w opak. od 0,30 do 0,36 kg - CPV 15240000-2 kg 700 2. Konserwa sałatka rybna w opak. od 0,30 do 0,36 kg - CPV 15240000-2 kg 1 400 3. Konserwa turystyczna w opak. od 0,10 do 0,33 kg – CPV 15131000-5 kg 800 4. Konserwa tyrolska w opak. od 0,10 do 0,36 kg – CPV 15131000-5 kg 1 100 5. Paprykarz w opak. od 0,30 do 0,36 kg - CPV 15240000-2 kg 1 400 6. Pasztet drobiowy w opak. aluminium od 0,10 do 0,13 kg - CPV 15131310-1 kg 1 300 7. Pasztet mazowiecki w opak. od 0,30 do 0,36 kg - CPV 15131310-1 kg 800 CZEŚĆ NR 2 – PRZYPRAWY - CPV 15870000-7 L. p. nazwa j.m. ilość 1. Cynamon w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7 kg 8 2. Czosnek mielony w opak. do 1 kg - CPV 15870000-7 kg 90 3. Liść laurowy w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7 kg 25 4. Majeranek suszony w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7 kg 40 5. Musztarda w opak. do 5 kg – CPV 15871250-1 kg 100 6. Ocet w butelkach od 0,5 do 1 l - CPV 15871110-8 l 250 7. Oregano suszone w opak. od 1 do 3 kg - CPV 15872000-1 kg 8 8. Papryka mielona w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7 kg 80 9. Pieprz czarny mielony w opak. do 5 kg - CPV 15872100-2 kg 180 10. Przyprawa do zup w płynie w opak. do 1 l - CPV 15871000-4 l 1 600 11. Sos biały w opak. do 5 kg - CPV 15871260-4 kg 90 12. Sos pieczeniowy w opak. do 5 kg - CPV 15871260-4 kg 100 13. Sos pomidorowy w opak. do 5 kg - CPV 15871260-4 kg 90 14. Sól spożywcza drobnoziarnista w opak. do 25 kg - CPV 15872400-5 kg 1 600 15. Ziele angielskie w opak. do 3 kg - CPV 15870000-7 kg 25 CZĘŚĆ NR 3 – ZUPY I BULIONY - CPV 15891000-0 L.p. nazwa j.m. ilość 1. Bulion warzywny w opak. do 5 kg - CPV 15891500-5 kg 1 000 2. Zupa barszcz czerwony w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 240 3. Zupa grzybowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 130 4. Zupa pomidorowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 150 5. Zupa selerowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 110 6. Zupa żurek w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 100 CZĘŚĆ NR 4 – PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA - CPV 15610000-7 L.p. nazwa j.m. ilość 1. Kasza jęczmienna w opak. do 25 kg - CPV 15613100-9 kg 1 400 2. Kasza manna w opak. do 5 kg - CPV 15613100-9 kg 600 3. Mąka pszenna w opak. do 25 kg - CPV 15612100-2 kg 3 000 4. Mąka ziemniaczana w opak. do 10 kg - CPV 15612000-1 kg 300 5. Ryż biały w opak. do 25 kg - CPV 15614100-6 kg 5 500 CZĘŚĆ NR 5 – MAKARONY - CPV 15850000-1 L.p. nazwa j.m. ilość 1 Makaron nitki w opak. do 15 kg - CPV 15851100-9 kg 1 400 2 Makaron świderki w opak. do 15 kg - CPV 15851100-9 kg 6 000 CZEŚĆ NR 6 – PRZETWORZONE OWOCE I WARZYWA – CPV 15330000-0 L.p. nazwa j.m. ilość 1. Dżem truskawkowy niskosłodzony w wiaderkach do 10 kg – CPV 15332296-5 kg 1 500 2. Fasola typu „Jaś” w opak. do 25 kg - CPV 15331130-7 kg 1 200 3. Groch zielony konserwowy w puszce do 2 kg - CPV 15331462-3 kg 150 4. Groch łuskany w opak. do 25 kg - CPV 15331132-1 kg 800 5. Koncentrat pomidorowy 30 % w opak. od 0,9 do 5 kg - CPV 15331134-5 kg 2 400 6. Marmolada w opak. do 15 kg – CPV 15332230-5 kg 1 300 7. Ogórki konserwowe w opak. od 0,9 do 2 kg - CPV 15331500-2 kg 300 8. Soja granulat w opak. do 25 kg - CPV 15331130-7 kg 500 9. Leczo pieczarkowe w opak. Od 5 do 10 kg – CPV - 15331000-7 kg 1 600 CZĘŚĆ NR 7 – KAWA I HERBATA – CPV 15860000-4 L.p. nazwa j.m. ilość 1. Herbata w opak. do 1 kg - CPV 15863000-5 kg 400 2. Kawa zbożowa w opak. do 25 kg - CPV 15861000-1 kg 600 CZĘŚĆ NR 8 – WODA MINERALNA – CPV 15981000-8 L.p. nazwa j.m. ilość 1. Woda mineralna gazowana w butelkach 1,5 l – CPV 15981000-8 l 2 300 CZĘŚĆ NR 9 – CUKIER – CPV 15830000-5 L.p. nazwa j.m. ilość 1. Cukier biały kryształ w opak. do 25 kg - CPV 15831000-2 kg 5 000 Termin przydatności do spożycia wszystkich artykułów spożywczych, nie krótszy niż 60 dni od daty dostawy. Artykuły żywnościowe takie jak konserwy rybne i mięsne powinny być dostarczane w łatwo otwieranych puszkach (samootwieracz, bez konieczności użycia otwieracza mechanicznego). 1. Wykonawca winien dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami i procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa i żywienia zawartymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149). 2. Wykonawca realizuje dostawy własnym transportem spełniającym warunki sanitarne w zakresie przestrzegania zasad i higieny przewozu żywności oraz na własne ryzyko (m.in. kwestia zabezpieczenia i ubezpieczenia przewożonej partii towaru). Ustala się iż, każdorazowo przed wydaniem przedmiotu umowy ilość dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem, sprawdzona zostanie w siedzibie zamawiającego przez strony umowy. 3. Dostarczone towary muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach, muszą być świeże i posiadać ważne terminy przydatności do spożycia. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru, strony sporządzają protokół wskazując w nim rodzaj stwierdzonych wad. Protokół ten stanowić będzie wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy o wymianę dostarczonej partii towaru lub jej poszczególnego elementu na nowa partię na własny koszt i ryzyko wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw poszczególnych produktów (zmniejszenia do 20%), ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania umowy, w tym zwłaszcza powodowanych zmniejszeniem liczby osadzonych, bądź innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami lub sytuacjami. Z tytułu zmniejszenia ilości dostaw, wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 5. Odbiór jakościowy, gwarancja i reklamacja: Zamawiający zbada dostarczoną partię towaru w trakcie przyjęcia do magazynu. W przypadku stwierdzenia wad, zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany wymienić w tym samym dniu wadliwą partię towaru. Przedmiot zamówienia winien być odpowiednio oznakowany (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 10 lipca 2007 r.) oraz posiadać Handlowy Dokument Identyfikacyjny. 6. Zamówienia będą składane i przyjmowane telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub w czasie dostawy (na następną dostawę). Zamówienia będą składane przez zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Dostawy będą przyjmowane raz na dwa tygodnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 na podstawie zapotrzebowania zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest zmiana godziny dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy dostawcą i odbiorcą (w godzinach pracy magazynu). 7. Standard jakościowy zamówionych dostaw musi odpowiadać standardom określonych w Polskich Normach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach