Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego w 2020 r.

Powiat Brzeski ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 444 79 00 , fax. 077 444 79 03
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Brzeski
  ul. Robotnicza 20
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 444 79 00, fax. 077 444 79 03
  REGON: 53141244400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://brzeg-powiat.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego polegające na realizacji prac wyszczególnionych w załączniku nr 10 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Zakres robót do wykonania będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego i każdorazowo przez niego zlecany. Elementy robót nieujęte w kosztorysie, a zgłoszone do realizacji przez Zamawiającego wynikłe w czasie robót bieżącego utrzymania, będą rozliczane według obowiązujących zasad kosztorysowania w oparciu o obmiar powykonawczy, nakłady z KNR, średnią cenę pracy sprzętu i średnią cenę materiałów z „SEKOCENBUD” dla województwa opolskiego jak dla robót inżynieryjnych i instalacji sanitarnych, z zastosowaniem składników cenotwórczych (R – netto, Kp, Kz, Z). W ramach bieżącego utrzymania dróg Wykonawca będzie prowadził działania interwencyjne. Wykonawca zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonywania zamówienia. 2. W ramach bieżącego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do: 1) prowadzenia działań interwencyjnych, 2) zdobywania informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia, 3) zapewnienia komunikacji samochodowej i pieszej w obrębie miejsca prowadzenia robót dla uczestników ruchu i dla obsługi obiektów przylegających, 4) oznakowania i zabezpieczania terenu robót przed przystąpieniem do ich realizacji oraz utrzymywania oznakowania i zabezpieczenia terenu przez cały czas trwania robót, 5) dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających, tj.: zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały i inne na czas wykonywania robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo użytkowników drogi i obiektów przylegających, 6) wykonywania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników dróg i obiektów (posiadania wiedzy i stosowania jej w czasie prowadzenia prac, stosowania wszelkich przepisów dotyczących obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących norm technicznych), 7) stosowania materiałów posiadających atesty techniczne lub aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami norm i dopuszczenia do ich wbudowania wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego oraz uzyskania potwierdzenia Zamawiającego na jego wbudowanie, 8) dostarczenia do wglądu atestów i aprobat przed wbudowaniem, 9) ponoszenia odpowiedzialności za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych na terenie prowadzonych robót na powierzchni ziemi, typu: zawory, studnie, hydranty, a o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz współpracy z nimi polegającej na dostarczeniu wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy, 10) składowania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania na wskazanym przez Zamawiającego miejscu, 11) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy podczas realizacji robót, 12) zapewnienia i utrzymywania urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 13) odpowiedzialności za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia, 14) ponoszenia wszystkich kosztów związanych z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych kosztów uwzględniając je w cenach jednostkowych netto, 15) używania do wykonywania przedmiotu umowy jedynie takiego sprzętu i środków transportowych, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość prowadzonych robót, 16) usuwania na bieżąco na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń lub zniszczeń spowodowanych pojazdami Wykonawcy na drogach publicznych, 17) zgłaszania zakończenia realizacji robót na powierzonym odcinku drogi (po ich wykonaniu) do Zamawiającego w celu spisania protokołu odbioru robót w terenie, zabezpieczając jednocześnie swój środek transportowy, w celu odbioru wykonanych robót, 18) zabezpieczenia swojego środka transportowego w celu dokonania wizji dróg i ustalenia zakresu robót niezbędnych do realizacji, usunięcia awarii, zdarzeń losowych, a także robót zgłoszonych do odbioru (koszty środka transportowego należy uwzględnić w cenach jednostkowych netto), 19) ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej (jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia), 20) ubezpieczenia się od ryzyk budowlanych i montażowych, od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników Wykonawcy, innych osób, z pomocą których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy oraz osób trzecich, w tym także wynikające z ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w trakcie prowadzonych prac, 21) ponoszenia odpowiedzialności i wszelkich kosztów z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników, osób trzecich, użytkowników dróg i obiektów będących przedmiotem niniejszej umowy - powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 22) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających i utrudniających wykonanie zadania, 23) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu umowy oraz do zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu i materiałów do wykonywania przedmiotu umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 24) zabezpieczenia sprzętu wraz z operatorami (kierowcami) posiadającymi stosowne kwalifikacje gwarantującego prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy, 25) wywożenia z terenu robót gruzu rozbiórkowego na odkład, nadmiaru ziemi z urobku i innych zbędnych materiałów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego, 26) bezpośredniego usuwania wszelkich zanieczyszczeń lub zniszczeń spowodowanych jego maszynami, narzędziami, urządzeniami i środkami transportu na drogach publicznych. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: - ograniczenia zakresu robót przewidzianego w kosztorysie ofertowym / kalkulacji ofertowej. Wykonawcy w tych warunkach nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót; - zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego / kalkulacji ofertowej do rzeczywistych potrzeb ustalonych w oparciu o prowadzone na bieżąco przeglądy stanu dróg powiatowych i wynikające stąd potrzeby, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona całkowita wartość przedmiotu umowy wynikająca z oferty. 4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w przedmiocie zamówienia nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych netto jakie zaproponuje Wykonawca. 5. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 7. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe poświadczone niezbędnymi aktualnymi uprawnieniami do wykonywanych przez siebie zadań, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach