Przetargi.pl
Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Konstantego Damrota
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 472 38 80, , fax. 77 4723886 w. 14
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Konstantego Damrota 30
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 472 38 80, , fax. 77 4723886 w. 14
  REGON: 36620956400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cuwkk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego o łącznej powierzchni 597 329 m2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: I część zamówienia: Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla. II część zamówienia: Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych pozamiejskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Wykazy dróg powiatowych przeznaczonych do koszenia zostały określone w załącznikach pn. 1. Wykaz ulic_Koszenie poboczy w mieście K-Koźle. 2. Wykaz ulic_Koszenie poboczy zamiejskie. Na przedmiot zamówienia w I części składa się: mechaniczne koszenie traw i chwastów na trawnikach, poboczach, skarpach i rowach przy drogach powiatowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, o łącznej powierzchni 164 520 m2. Koszenie odbywać się będzie trzykrotnie w ciągu roku na powierzchni - 112 100 m2 oraz dwukrotnie na powierzchni – 52 420 m2. Usługa ta obejmuje również zgrabienie skoszonej trawy i chwastów, pozbieranie na skoszonym terenie powstałych odpadów, śmieci, załadunek na środek transportu, wywóz do miejsca utylizacji. Do wykonania zamówienia należy zastosować: • ciągnik z kosiarką bijakową – 1 szt., • kosiarki spalinowe – 2 szt., • podkaszarki – 4 szt. Ustala się następujące terminy zakończenia koszenia w 2020 r. (I część): • I koszenie do 31 lipca; • II koszenie do 15 września; • III koszenie do 30 października. Podany powyżej termin zakończenia wykonania poszczególnych prac mogą ulec przesunięciu a podane krotności zmniejszeniu lub zwiększeniu. Powyższe uzależnione będzie między innymi od panujących warunków atmosferycznych, układu i wzrostu traw oraz od zaistniałych potrzeb. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia podanych rzeczowych zakresów prac, prace będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych przez wykonawcę w formularzu cenowym. Na przedmiot zamówienia w II części składa się: Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: mechaniczne koszenie traw i chwastów na trawnikach, poboczach, skarpach i rowach przy drogach powiatowych pozamiejskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego o łącznej powierzchni - 432 809 m2. Koszenie odbywać się będzie dwukrotnie w ciągu roku. Na odcinkach prostych średnia szerokość koszenia 1,3 m natomiast obręb skrzyżowań ma być wykoszony w całości. Do wykonania zamówienia należy zastosować: • ciągnik z kosiarką bijakową – 2 szt., • kosiarki spalinowe – 2 szt., • podkaszarki – 2 szt. Ustala się następujące terminy zakończenia koszenia w 2020 r. (II część): • I koszenie do 31 lipca; • II koszenie do 30 października. Podany powyżej termin zakończenia wykonania poszczególnych prac mogą ulec przesunięciu a podane krotności zmniejszeniu lub zwiększeniu. Powyższe uzależnione będzie między innymi od panujących warunków atmosferycznych, układu i wzrostu traw oraz od zaistniałych potrzeb. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia podanych rzeczowych zakresów prac, prace będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych przez wykonawcę w formularzu cenowym. DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: - oznakowanie miejsca prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami; - prace przygotowawcze; - dostawę i pracę sprzętu do koszenia; - wykoszenie traw i chwastów i samosiejów rosnących na terenie pasów drogowych; - wykoszenie traw i chwastów na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi, pasy rozdziału, itp.; - koszenie na skarpach i przeciwskarpach, dnach rowów; - koszenie w miejscach trudnodostępnych: przy ogrodzeniach, znakach drogowych, barierach, słupach oświetleniowych, studniach rewizyjnych i ściekowych, w sąsiedztwie drzew, krzewów, nasadzeń kwiatowych itp.; - skoszona trawa ma zostać usunięta i wywieziona w tym samym dniu, najpóźniej w dniu następnym a chodniki, place, schody terenowe, parkingi, ulice mają być uprzątnięte z trawy zaraz po skoszeniu; - wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą, nie uszkadzając istniejących nasadzeń; - przekazanie wytwarzanych w wyniku realizacji zamówienia odpadów do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 poz. 797 z póżn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów (kart przekazania odpadów lub kwitów ważenia) lub potwierdzić w inny sposób zagospodarowanie odpadów np. kompostowanie jeżeli prawnie jest to dopuszczone i realizowane zgodnie z wymaganymi prawem zezwoleniami. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca; - odtransportowanie sprzętu; - demontaż oznakowania. W zależności od wielkości, dostępności oraz położenia koszonego obszaru, koszenia należy realizować przy użyciu specjalistycznych maszyn oraz odpowiedniego rodzaju narzędzi. Na mniejszych powierzchniach koszenia, powierzchniach z utrudnionym dostępem należy stosować kosiarki spalinowe, kosy żyłkowe i podkaszarki. Większe obszary należy wykaszać przy użyciu kosiarek bijakowych doczepnych do ciągnika, natomiast na skarpach i przeciwskarpach należy stosować kosiarki bijakowe wysięgnikowe. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza stosowania kosiarek rotacyjnych. Obowiązki Wykonawcy dotyczące bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac: 1) W trakcie wykonywania prac należy stosować warunki techniczne wykonania prac, przepisy szczególne, normy itp. 2) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić usługi w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie wykonywania prac. 3) Prace powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty, który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 4) Wykonawca przeprowadzi instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku. 5) Prace prowadzić przy oznakowaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6) Przy realizacji prac stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej. 7) Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta. 8) Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 9) Operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 10) Pracujący sprzęt powinien być wyposażony w lampy ostrzegawcze (pulsujące) koloru pomarańczowego. 11) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 12) W warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie oświetlone. 13) Wykonawca prac drogowych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie. Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. DO FORMULARZA OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIE FORMULARZE CENOWE opublikowane na stronie Zamawiającego jako integralną część formularza oferty (tylko te które dotyczą części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę). 2. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa Wykonawcy. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument. 3. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 1 i określone w pkt 10.7 niniejszej SIWZ potwierdzające spełnienie warunków postępowania. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument. 4. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2 i określone w pkt 10.7 SIWZ. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument. 5. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2A i określone w pkt 10.7 SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument. 6. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów w zakresie doświadczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A i określone w pkt 6.5 SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach