Przetargi.pl
Sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw płynnych i gazu-LPG, na podstawie kart paliwowych, do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy .

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-790 Bydgoszcz, ul. Produkcyjna 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3230413 , fax. 52 3230413
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  ul. Produkcyjna 13 13
  85-790 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3230413, fax. 52 3230413
  REGON: 00104496200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw płynnych i gazu-LPG, na podstawie kart paliwowych, do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy paliw tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, paliwa gazowego do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w systemie sprzedaży bezgotówkowej na całodobowych stacjach na obszarze działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy obejmującym zasięgiem działania obszar Polski, w okresie 12 miesięcy. Maksymalne zapotrzebowanie w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: 1) olej napędowy (ON) odpowiedni do pory roku w ilości: 110 000 L, 2) benzyna bezołowiowa (Pb95) w ilości : 500 L, 3) paliwo gazowe (LPG) propan - butan w ilości: 2 000 L.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rabat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspr.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach