Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu ogłasza przetarg

 • Adres: 89-110 Sadki, Samostrzel 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 386 88 76 , fax. 0-52 386 88 76
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
  Samostrzel 7 7
  89-110 Sadki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 386 88 76, fax. 0-52 386 88 76
  REGON: 00019911900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mow.samostrzel.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego (CPV 09135100-5) w ilości 65 000 litrów do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mow.samostrzel.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach