Przetargi.pl
Remont utwardzonej nawierzchni placu na bazie PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 4121805 , fax. 054 4121804
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 4 4
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 4121805, fax. 054 4121804
  REGON: 91004177600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.saniko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont utwardzonej nawierzchni placu na bazie PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu utwardzonego placu o powierzchni 497,7 m2, zlokalizowanego na terenie bazy PGK Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 we Włocławku, realizowane w ramach etapu I zadania pn.: Budowa magazynu soli drogowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni. b) Wykonanie koryta pod plac wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. c) Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. d) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. e) Demontaż hydrantu zewnętrznego naziemnego i wykonanie podejścia wodociągowego do wytwornicy solanki, projektowanej w II ETAPIE. f) Wykonanie przyłącza wodociągowego i montaż nowego hydrantu zewnętrznego naziemnego. g) Demontaż dwóch wpustów ulicznych i fragmentów rurociągów kanalizacji deszczowej - kolidujących z remontowaną nawierzchnią placu. h) Wykonanie dwóch wpustów ulicznych i podłączenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej. i) Montaż odwodnienia liniowego i włączenie go do projektowanej bezodpływowej studni. j) Wykonanie kablowej linii zasilającej wraz z rozdzielnicą RM. k) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wymagany 5-letni okres rękojmi na wykonane roboty budowlane. 5. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332506
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.500,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z roku 2007 Nr 42, poz. 275, z póz. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.saniko.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach