Przetargi.pl
Dostawa antybiotyków dla apteki szpitalnej.

Szpital Powiatowy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, dr. J. G. Koppa 1E
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6832291 do 93 , fax. 056 6832205
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy
  dr. J. G. Koppa 1E 1E
  87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6832291 do 93, fax. 056 6832205
  REGON: 87155233400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalgolub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej, w rozumieniu ustawy o działalności

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa antybiotyków dla apteki szpitalnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa antybiotyków dla apteki szpitalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336511009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalgolub.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach