Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95 DO POJAZDÓW I SPRZĘTU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE 3/PN/2015

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4163051
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
  ul. Szczecińska 5 5
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4163051
  REGON: 81119587500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.puk.gryfino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95 DO POJAZDÓW I SPRZĘTU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE 3/PN/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 (zwanej dalej: paliwem), na stacjach benzynowych Wykonawcy przez samochody i sprzęt Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. Szacunkowa ilość paliwa, która będzie zakupiona w czasie trwania umowy:benzyna bezołowiowa Pb 95 - 25 000 l. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy dostaw będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.puk.gryfino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach