Przetargi.pl
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Kolorowe przedszkole w szkole - Gmina Barwice

Gmina Barwice ogłasza przetarg

 • Adres: 78-460 Barwice, ul. Zwycięzców 22
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3736309 , fax. 94 3736349
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barwice
  ul. Zwycięzców 22 22
  78-460 Barwice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3736309, fax. 94 3736349
  REGON: 33092041700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Kolorowe przedszkole w szkole - Gmina Barwice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw lub dostaw z montażem związanych z modernizacją i doposażeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Piaskach i Starym Chwalimiu, w zakres których wchodzi m. in.: 1) Organizacja Placu zabaw, 2) Dostosowanie pomieszczeń, 3) Wyposażenie Oddziałów Przedszkolnych zgodnie ze SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1) Dostarczone place zabaw wyposażenie i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 2) Wymagany okres gwarancji: a) CZĘŚĆ 1 - Organizacja Placu zabaw w SP w Piaskach i Starym Chwalimiu na okres 24 miesięcy od dnia odbioru, b) CZĘŚĆ 2 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Starym Chwalimiu na okres 24 miesięcy od dnia odbioru, c) CZĘŚĆ 3 - Wyposażenie Oddziałów Przedszkolnych w SP w Piaskach i Starym Chwalimiu na okres 24 miesięcy od dnia odbioru. 3) Miejscem dostawy lub dostawy i montażu przedmiotu zamówienia jest: a) Szkoła Podstawowa w Piaskach, Piaski 1, 78-460 Barwice; b) Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu, Stary Chwalim 49, 78-460 Barwice. Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wskazane zostało formularzach ofertowych Załączniki nr 5, 6, 7 do SIWZ. 4) Wykonawca dostarczy sprzęt i wyposażenie oraz dokona montażu wszystkich elementów zamówienia na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 5) Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należny rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.barwice.pl/index.php?id=26853
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach