Przetargi.pl
Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dębnie - droga gminna 775048Z

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7603001 do 4 , fax. 95 7602030
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 5
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7603001 do 4, fax. 95 7602030
  REGON: 21096699300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debno.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dębnie - droga gminna 775048Z
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie polega na wykonaniu kompleksowej przebudowy drogi gminnej 775048Z, w ul. Piłsudskiego w Dębnie, o długości 0,37 km, obejmującej roboty w zakresie: 1.1. Infrastruktury drogowej tj: a) Przebudowa jezdni z wykonaniem nowej konstrukcji i nawierzchni mineralno-bitumicznej dla kategorii ruchu KR3, b) Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej, przebudowa chodników, budowa stanowisk parkingowych, z kostki betonowej, c) Wykonanie nowej docelowej organizacji ruchu, d) Wykonanie terenów zielonych - trawników, 1.2. Sieci zewnętrznych tj: a) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 0,5km, obejmująca: - roboty ziemne, - rozbiórkę istniejących rurociągów i studni, - wykonanie nowych rurociągów grawitacyjnych z rur PCV wraz ze studniami rewizyjnymi, b) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 0,6 km obejmująca: - roboty ziemne, - likwidację istniejących rurociągów, studni i wpustów, - wykonanie nowych rurociągów grawitacyjnych z rur PCV wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi. 2. Szczegółowy zakres robót określony jest w dołączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a także w Wytycznych do wyceny wg załącznika nr 4 do siwz. 3. Wykonawca musi wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 40.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.debno.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach