Przetargi.pl
Stworzenie platformy cyfrowej w ramach projektu Energia Młodych Innowatorów wraz z obsługą graficzną i redakcyjną

Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 631 20 12 , fax. 42 631 24 04; 42 631 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
  ul. Żeromskiego 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 20 12, fax. 42 631 24 04; 42 631 21 04
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stworzenie platformy cyfrowej w ramach projektu Energia Młodych Innowatorów wraz z obsługą graficzną i redakcyjną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi stworzenia platformy cyfrowej w ramach projektu pt. „Energia Młodych Innowatorów”, zwanego dalej „projektem”, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dnu 24 stycznia 2019 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu po nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” zgodnie z umową nr 0139/DLG/019/10 wraz z obsługą graficzną i redakcyjną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72262000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca, do udostępnienia tych zasobów na czas realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy); 2. stosowne pełnomocnictwo (a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 4. oświadczenie i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) 5. w zakresie Zadania nr 2, w celu oceny oferty w kryterium „zgodność z celami projektu”, wymagane jest dostarczenie wraz z ofertą na nośniku USB próbek: 5.1. przykładowego logotypu, 5.2. przykładowego autorskiego regulaminu portalu e-learningowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach