Przetargi.pl
IPS – Zakup i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę pomocy społecznej w podziale na zadania częściowe nr 1- 4 na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Łódzki Ośrodek Geodezji ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, Traugutta
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Geodezji
  Traugutta 21/23
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
  REGON: 47083053600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  IPS – Zakup i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę pomocy społecznej w podziale na zadania częściowe nr 1- 4 na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi. A) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Zadanie częściowe nr 1 – zakup i wdrożenie aplikacji wspomagającej działania przeciw przemocy w rodzinie – szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1.1 OPZ; Zadanie częściowe nr 2 – zakup i wdrożenie aplikacji wspomagającej obsługę procesu umieszczania dzieci w pieczy instytucjonalnej i rodzinnej - szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1.2 OPZ; Zadanie częściowe nr 3 - zakup i wdrożenie aplikacji wspomagającej działania wspierające rodziny z dysfunkcjami wychowawczymi - szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1.3 OPZ; Zadanie częściowe nr 4 – zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej proces przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych - szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1.4 OPZ; B) W ramach realizacji każdej z czterech wymienionych powyżej części Zamawiający wymaga : 1. Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia (dalej PRZ) według wymagań opisanych w rozdziale VIII OPZ. 2. Zapewnienia możliwości działania dostarczonych aplikacji z systemem Active Directory (AD) użytkowanym przez Zamawiającego. 3. Zapewnienia konfigurowania ról i uprawnień poszczególnych użytkowników, personalizacji ustawień. 4. Instalacji dostarczanych aplikacji na serwerach wirtualnych umieszczonych na infrastrukturze przetwarzania danych Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych (dalej MCPD) udostępnionej przez Zamawiającego. 5. Przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonych aplikacji. 6. Zapewnienia wymiany danych (np. poprzez interfejs wymiany danych) dostarczonych aplikacji z systemami Zamawiającego,- dotyczy zadania częściowego nr 3 i nr 4 według zasad opisanych w OPZ załączniku nr 1.5. 7. Wykonania Dokumentacji Powykonawczej (dalej DP). 8. Świadczenia serwisu gwarancyjnego przez okres nie krótszy niż 24 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 1.2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określają wzory umów stanowiące załączniki nr 2.1 i nr 2.2. do Rozdziału II s.i.w.z. 1.3. Podane opisy funkcjonalności aplikacji należy traktować jako wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza oferowanie aplikacji o funkcjonalnościach lepszych niż żądane. 1.4. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Powołując się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanego przez Zamawiającego oprogramowania, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego oprogramowanie równoważne posiada funkcjonalność zgodną z opisaną przez Zamawiającego. 1.5. W celu wykazania, że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom określonym w s.i.w.z. wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: Formularz Nr 10 – oświadczenie dot. spełnienia przez oferowane aplikacje wszystkich wymaganych funkcjonalności i warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 1.6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 2.1 i nr 2.2. do Rozdziału II niniejszej s.i.w.z. 1.7. Prawo opcji w zadaniu częściowym nr 4:Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany w ust. 1. 1.8. Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji, polegające na możliwości zwiększenia zakresu usług to jest: wykonania dodatkowych prac programistycznych polegających na dostosowaniu dostarczonej aplikacji, w tym w szczególności dostosowania interfejsów wymiany danych dostarczonej aplikacji do interfejsów aktualnie użytkowanych i przewidzianych do wdrożenia przez Zamawiającego systemów (elektronicznego obiegu dokumentów, systemu obsługującego wnioski elektroniczne, systemu Zintegrowane Finanse Miasta itp.), które to systemy nie są przedmiotem niniejszego postępowania. 1.9. Opcją jest wykonania dodatkowych prac programistycznych określonych w ust.1.8. zleconych do wykonania w okresie od 1 czerwca 2019 do 30 listopada 2019 roku - maksymalnie 500 roboczogodzin. 1.10. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. 1.11. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 1.12. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy wraz z określeniem wielkości tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72262000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do s.i.w.z., zawierający w szczególności dla poszczególnych zadań częściowych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4: łączną cenę ofertową brutto, netto, podatek VAT, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji jakości i rękojmi, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień s.i.w.z. i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. W zadaniu częściowym nr 4 Wykonawca wyceni stawkę 1 roboczo-godziny w PLN brutto. b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 s.i.w.z. według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 i 5 do s.i.w.z., c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.4.1 i 5.4.4 s.i.w.z. – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, e) oświadczenia dot. spełnienia przez oferowane aplikacje wszystkich wymaganych funkcjonalności i warunków określonych w OPZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do s.i.w.z.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach