Przetargi.pl
„ Zakup ( dostawa ) w formie leasingu operacyjnego pojazdu typu śmieciarka przystosowanego do odbioru i transportu odpadów komunalnych z pojemników dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6830630 w. 45 , fax. 446 834 377
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Stara Droga 85
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 044 6830630 w. 45, fax. 446 834 377
  REGON: 59058504100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o. 100% udziałów jest własnością gminy miasto Radomsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Zakup ( dostawa ) w formie leasingu operacyjnego pojazdu typu śmieciarka przystosowanego do odbioru i transportu odpadów komunalnych z pojemników dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „ Zakup ( dostawa ) w formie leasingu operacyjnego pojazdu typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej od 20 m3 do 24 m3, zabudowanej na podwoziu trzyosiowym, o dopuszczalnej masie całkowitej 26 t, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO 6, fabrycznie nowa, zarejestrowana, przystosowana do odbioru i transportu odpadów komunalnych z pojemników, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „ Prawo o ruchu drogowym ”, dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, o parametrach użytkowych określonych w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dodatku nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym dodatek nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144511-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych ). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A.: Nr rachunku: 36 1240 3132 1111 0000 2967 1261 z dopiskiem: „ Dostawa śmieciarki ” Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 3. ppkt 2-5 wówczas Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat PGK Spółka z o.o. ( przed upływem terminu określonego w pkt 12.1niniejszej SIWZ) w trwale zamkniętym opakowaniu ( np. kopercie ) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem „ WADIUM ”. Dokument ten musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą i umożliwiać jednocześnie Zamawiającemu zrealizowanie swojego uprawnienia, nawet jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu terminu związania ofertą. W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres terminu związania ofertą w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „ Dostawa śmieciarki ”. 6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia Wykonawcy, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w Rozdziale 13 ust. 13.10 SIWZ – Wykonawca składa oświadczenie tylko w przypadku, gdy wybór złożonej przez Niego oferty spowoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 3) dowód wniesienia wadium, 4) Pełnomocnictwo ( oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza ) osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów, - w przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 5) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) projekt umowy leasingu operacyjnego przedstawiony przez Wykonawcę, 7) harmonogram spłat wszystkich rat leasingowych w postaci tabelarycznej, 8) opis techniczny oferowanego pojazdu: - foldery, prospekty, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry techniczne i eksploatacyjne w celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę pojazd spełnia parametry i wyposażenie określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach