Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 91-520 Łódź, Okólna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6177351, 6590412, , fax. 426 590 412
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
  Okólna 181
  91-520 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6177351, 6590412, , fax. 426 590 412
  REGON: 47321127100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpluc.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30 0000 litrów dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Zamawiający wymaga, aby dostarczony olej opałowy lekki spełniał wymagania jakościowe określone Normą PN-C-96024:2011 gatunek L1 lub równoważne oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 4, poz. 30 z późn. zm.). Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonanie dostaw – samochód cysterna do przewozu paliw płynnych wyposażona w wąż do napełniania z pistoletem. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego, oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego. Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Aktualnie obowiązująca koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2019, poz. 756 ze zm.) 2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym Dz. U. Z 2019, poz. 2140 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga załączenia do oferty wydruku ze strony internetowej producenta oleju opałowego lekkiego informujący o cenie hurtowej netto oleju opałowego w dniu 10.04.2020 r. (cena odniesienia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach