Przetargi.pl
Na zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w obszarze działania RON-ów nr 1, 2, 3.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w obszarze działania RON-ów nr 1, 2, 3.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej wykonywanie remontów w około 75 lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach tymczasowych i częściach wspólnych budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - oszacowanie kosztu remontu na podstawie zakresu rzeczowego robót koniecznych przekazanego przez Zamawiającego, - roboty demontażowe, rozbiórkowe, - roboty murowe, - roboty odgrzybieniowe, izolacyjne, iniekcje, impregnacje, - roboty tynkowe, wewnętrzne (w tym przygotowanie starych tynków do malowania), - roboty gipsowe i z prefabrykatów gipsowych (ściany, okładziny ścian i sufitów z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną), - wewnętrzne roboty malarskie, - podkłady pod posadzki (naprawa, remont, wymiana), - roboty posadzkowe, wykładzinowe i okładzinowe, - remont stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - roboty zduńskie, wymiana piecy węglowych przenośnych i przenośnych kuchni węglowych - naprawę, wymianę instalacji elektrycznej z osprzętem, montaż grzejników elektrycznych, - naprawę, wymianę instalacji wodociągowej z osprzętem i urządzeniami (wymiana kranów, baterii itp.), - naprawę, wymianę instalacji kanalizacyjnej z osprzętem i urządzeniami (wymiana syfonów, zlewów, zlewozmywaków, muszli ustępowych, desek sedesowych, brodzików, wanien itp.), - doszczelnienie przewodów kominowych, wymianę wewnętrznej instalacji gazowej z wymianą osprzętu i urządzeń (elastyczne przyłącza, kuchnie gazowe, bojlery, piece dwufunkcyjne, itp.), - remont, naprawę, wymianę wewnętrznej lokalnej instalacji CO. i CWU przy zastosowaniu piecy jedno- i dwufunkcyjnych z wymianą osprzętu i urządzeń ( piece CO., grzejniki itp.), - doszczelnienie, montaż wkładów kwasoodpornych, - uzyskanie pozytywnych opinii kominiarskich na zakończenie robót remontowych, - wytworzenie dokumentów odbiorowych instalacji oraz dokumentów związanych z koniecznością zawarcia umów przez przyszłych mieszkańców z dostawcami mediów (próby szczelności: wod-kan, gaz oraz skuteczność zerowania instalacji elektrycznej i rezystancji izolacji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100), 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 55 1560 0013 2001 2565 4000 0458 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu: DZP.26.1.97.2020 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH Adres: al. T. Kościuszki 47; 90-514 Łódź W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 15.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 15.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 15.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach